Jóel

3. fejezet

Isten megítéli az ő népe ellenségeit

1 Mert ímé, azokon a napokon és abban az időben, amikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát,

2 egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velük az én népemért és örökségemért, az Izráelért, amelyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen.

3 Népemre pedig sorsot vetettek: a fiút szajháért adták oda, a leányt pedig borért cserélték el, hogy ihassanak.

4 Sőt néktek is mi közötök velem, Tírus, Sidon és Filiszteának egész környéke?! Vajon bosszút állani jöttök-é reám? Ha bosszút akarnátok rajtam állani, nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat! Ez 26,2-3

5 Mivelhogy elraboltátok ezüstömet és aranyamat, és legszebb kincsemet templomaitokba vittétek.

6 És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok a Jávánok fiainak, hogy messze vessétek őket határaiktól. Ez 27,13

7 Ímé, kiindítom őket a helyből, ahova eladtátok őket, és fejetekre fordítom vissza bosszútokat. Jer 25,12; Ezsd 1,1-11

8 És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe. Azok pedig eladják őket a sabeusoknak, a messze lakó népnek. Mert ezt végezte az Úr.

Isten népének szabadulása és boldogsága

9 Hirdessétek ezt a pogányok között, készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket! Járuljanak elé, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!

10 Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká! Mondja a beteg is: Hős vagyok!

11 Siessetek és jöjjetek el ti, népek mindenfelől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd, Uram, a te hőseidet!

12 Serkenjenek fel és jöjjenek fel a népek a Josafát völgyébe! Mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket.

13 Eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk! Jóel 2,24; Jel 14,15-20

14 Tömegek, tömegek az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!

15 A nap és hold elsötétednek, a csillagok bevonják fényüket. Jóel 2,10.31; Ez 32,7.8

16 Az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld. De az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége! Jóel 2,10; Jer 25,30

17 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta. Zsolt 132,13.14; Ésa 4,2-5

18 És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek, és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét. Jóel 2,23-26; Ám 9,13-14; Ez 47,1-9

19 Egyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá a Júda fiain való erőszakosságért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földjén. Ez 25,13; 29,9; 32,15

20 De a Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre. Ám 9,15

21 És kitisztítom vérükből, amelyből még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye! Ésa 4,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában