MÓZES I. KÖNYVE

6. fejezet

Kain és Séth nemzetségének összeházasodása; a bűn elterjedése

1 Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.

2 És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket mindazok közül, kiket megkedvelnek vala. Mt 24,38; Lk 17,27

3 És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test! Legyen életének ideje százhúsz esztendő!

4 Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.

5 És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. 1Móz 8,21; Jer 17,9; Mt 15,19

6 Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.

7 És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem.

8 De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.

Noé

9 Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.

10 És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet.

11 A föld pedig romlott vala Isten előtt, és megtelék a föld erőszakoskodással.

12 Tekinte azért Isten a földre, és ímé, meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön. Zsolt 14,2.3

Isten megjelenti az özönvizet; Noé bárkát épít

13 Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, és ímé, elvesztem őket a földdel egyben.

14 Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurokkal!

15 Ekképpen csináld pedig azt: A bárka hossza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harminc sing!

16 Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld, alsó-, közép- és harmadpadlásúvá csináld azt!

17 Én pedig ímé, özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt. Valami a földön van, elvész.

18 De teveled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled. 1Pt 3,20; 2Pt 2,5

19 És minden élőből s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek!

20 A madarak közül az ő nemük szerint, a barmok közül az ő nemük szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közül az ő nemük szerint mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak!

21 Te pedig szerezz magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy néked is, azoknak is legyen eledelül!

22 És úgy cselekedék Noé, amint parancsolta vala néki Isten, mindent akképpen cselekedék. Zsid 11,7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában