PÁL II. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

3. fejezet

Az utolsó idők ámítóiról

1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.

2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Jel 13,6

3 szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői,

4 árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői,

5 kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld! Mt 7,15.20

6 Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,

7 kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.

8 Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állnak az igazságnak, megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. 2Móz 7,11

9 De többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett.

Intés a Szentírás mellett való megmaradásra

10 Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, 1Tim 4,6

11 üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában. Minemű üldöztetéseket szenvedtem, de mindezekből megszabadított engem az Úr. ApCsel 13,14.50; 14,1.5.19.22

12 De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Mt 16,24.25

13 A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.

14 De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudván, kitől tanultad, Ef 1,1

15 és hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.

16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 2Pt 1,19.21

17 hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában