PÉTER KÖZÖNSÉGES II. LEVELE

3. fejezet

Az Úr látszólag késlekedő eljövetelének és a világvégének bizonyossága

1 Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem, 2Pt 1,13.15

2 hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról. 2Pt 1,19; 2Pt 1,1

3 Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, 1Tim 4,1

4 és ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Jn 14,3; Ez 12,22

5 Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, 1Móz 1,6-8; Zsolt 24,2

6 amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett. 1Móz 7,11.12.23

7 A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. 2Pt 3,10; 2Thessz 1,6-8

8 Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap! Zsolt 90,4

9 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Jn 14,3; Jel 22,12-20

10 Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mt 24,37.42-44; 2Pt 3,7.12

Arra való méltó készülés

11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, 2Pt 3,14; Jak 1,27

12 akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. 1Thessz 1,10; 4,14-17

13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Ésa 65,17; 66,22; Jel 21,1

14 Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben! 2Pt 3,10.13; Kol 1,22; 1Thessz 3,13

15 És a mi Urunknak hosszútűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánkfia, Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint! 2Pt 3,9; Róm 2,4

16 Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére.

Befejezés

17 Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek, 2Pt 3,3.4; 2Pt 3,3.9

18 hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében! Néki legyen dicsőség mind most, mind örökkön-örökké! Ámen. Jn 17,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában