Ésaiás

13. fejezet

Jövendölés Babilon elpusztításáról

1 Jövendölés Babilónia ellen, amelyet látott Ésaiás, Ámós fia. Ésa 46-47

2 Emeljetek zászlót kopasz hegyen, kiáltsatok nékik, kézzel intsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek kapuin! Ésa 5,26; Jer 50,1-3

3 Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek, és elhívtam erősimet haragomnak véghezvitelére, akik énbennem büszkén örvendenek.

4 Hah! Zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé. Hah! Összegyűlt népek országainak zúgása. A Seregek Ura harci sereget számlál.

5 Jőnek messze földről, az égnek végéről az Úr és haragjának eszközei elpusztítani mind az egész földet. Jer 50,25; Ésa 10,5.6.7

6 Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja! Mint pusztító hatalom jő a Mindenhatótól. Jóel 1,15; Jel 6,17

7 Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek szíve. Józs 5,1; 7,5; Ez 7,17

8 És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony. Egyik a másikon csodálkozik, és arcuk lángba borul. Ésa 21,3; Zsolt 48,7; Jer 49,24; 50,43

9 Ímé, az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. Ésa 26,21

10 Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. Ésa 34,4; Jóel 2,10; Ám 8,9; Mt 24,29

11 És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. Ésa 10,12; Jer 50,29; Dán 4,27

12 Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál.

13 Ezért az egeket megrendítem, és megindul helyéről a föld is a Seregek Urának búsulása miatt, és felgerjedett haragjának napján. Agg 2,6

14 És mint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, ki-ki népéhez tér meg, és ki-ki az ő földjére fut.

15 Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki megfogatik, fegyver miatt hull el.

16 Kisdedeiket szemük előtt zúzzák szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik. Zsolt 137,9; Hós 10,14; 14,1

17 Ímé, én feltámasztom ellenük a médiabelieket, akik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek. Ésa 45,1-4; Jer 51,28

18 Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méh gyümölcsén, a fiaknak nem irgalmaz szemük. 2Kir 8,12; 15,16

19 És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a káldeusok dicsekvésének dísze, mint ahogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát. 1Móz 19,24-25; Ésa 1,9

20 Nem ülik meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott, Jer 50,39

21 hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat, és struccok laknak ott, és bakok szökdelnek ott. Ésa 34,13

22 És vad ebek üvöltenek palotáikban, és mulató házaikban sakálok. És ideje nem sokára eljő, és napjai nem késnek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában