MÁTÉ EVANGÉLIUMA

8. fejezet

Jézus leprást gyógyít

1 Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé őt.

2 És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.

3 És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.

4 És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik! Mt 9,30; Mk 7,36; Lk 17,14; 3Móz 14,2-32

Jézus meggyógyítja a százados szolgáját

5 Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt, Lk 7,1-10

6 és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.

7 És monda néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt.

8 És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

9 Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek: Eredj el – és elmegy, és a másiknak: Jöszte – és eljő, és az én szolgámnak: Tedd ezt – és megteszi.

10 Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. Mt 15,28

11 De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában. Ésa 49,12; Lk 13,28.29

12 Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. Mt 22,13; 24,51; 25,30

13 És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint! És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Mt 9,29; 15,28

Jézus meggyógyítja Péter anyósát és más betegeket

14 És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa* fekszik és lázas. 1Kor 9,5

15 És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkele, és szolgála nékik.

16 Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngöst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;

17 hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Ésa 53,4

Jézus útbaigazít két tanítványt

18 Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra. Mk 4,35; Lk 8,22

19 És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. Lk 9,57

20 És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtani. 2Kor 8,9

21 Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat! Lk 9,59.60

22 Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat!

Jézus lecsendesíti a háborgó tengert

23 És mikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai.

24 És ímé, nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok. Ő pedig aluszik vala. Mk 4,37-41; Lk 8,23.25

25 És az ő tanítványai hozzámenvén, felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket, mert elveszünk.

26 És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Mt 14,31; 16,8

27 Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.

Jézus meggyógyít két megszállottat

28 És amikor eljutott vala a túlsó partra, a gadarénusok tartományába, két ördöngös ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton. Mk 5,1-17; Lk 8,26-37

29 És ímé, kiáltának, mondván: Mi közünk teveled, Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Lk 4,41; 2Pt 2,4

30 Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala.

31 Az ördögök pedig kérik vala őt, mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk!

32 És monda nékik: Menjetek! Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba. És ímé, az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohana, és odavesze a vízben.

33 A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba hírré adának mindent, azokat is, amik az ördöngösökkel történtek vala.

34 És ímé, az egész város kiméne Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában