LUKÁCS EVANGÉLIUMA

17. fejezet

Botránkozások, megbocsátás, hit, cselekedetek

1 Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. Mt 18,7

2 Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson. Mt 18,6; Mk 9,42

3 Őrizzétek meg magatokat! Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki! Mt 18,15-17

4 És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer tehozzád tér, mondván: Megbántam. Megbocsáss néki! Mt 18,22

5 És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!

6 Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok, ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe! És engede néktek. Mt 17,20; 21,21; Mk 11,23

7 Kicsoda pedig tiközületek az, aki, ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő: Jer elő, ülj asztalhoz?

8 Sőt nem ezt mondja-e néki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom; és azután egyél és igyál te?

9 Avagy megköszöni-é annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom.

10 Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok: Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. 1Kor 9,16

A tíz leprás meggyógyítása

11 És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által.

12 És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának. 3Móz 13,2

13 És felemelék szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!

14 És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak! És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának. 3Móz 14,2-32; Mt 8,4

15 Egy pedig őközülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval.

16 És arccal leborula az ő lábainál hálákat adván néki. És az samariabeli vala.

17 Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig hol van?

18 Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?

19 És monda néki: Kelj föl, és menj el, a te hited téged megtartott.

Isten országának eljövetele

20 Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.

21 Sem azt nem mondják: Ímé, itt; vagy: Ímé, amott van. Mert ímé, az Isten országa tibennetek van.

22 Monda pedig a tanítványoknak: Eljő az idő, mikor kívántok látni egyet az Emberfiának napjai közül, és nem láttok.

23 És mondják majd néktek: Ímé, itt; vagy: Ímé, amott van. De ne menjetek el, és ne kövessétek! Mt 24,23; Mk 13,21

24 Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az Emberfia is az ő napján. Mt 24,27.30

25 De előbb sokat kell néki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől. Lk 9,22; 22,63.64; 23,33; 24,7; Mt 16,21; 17,23; 20,18; Mk 8,31; 9,31; 10,33

26 És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. 1Móz 6,5-7; 7,7; 1Pt 3,20

27 Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte.

28 Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett: ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek.

29 De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. 1Móz 19,23-25; Mt 24,37-38

30 Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az Emberfia megjelenik.

31 Aznap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra! Mt 24,17-18

32 Emlékezzetek Lót feleségére! 1Móz 19,26

33 Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Lk 9,24; Mt 10,39; 16,25; Mk 8,35; Jn 12,25

34 Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban: az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Mt 24,40.41

35 Két asszony őröl együtt: az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.

36 Ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.

37 És felelvén, mondának néki: Hol, Uram? Ő pedig monda nékik: Ahol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk. Mt 24,28

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában