JÁNOS KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

2. fejezet

Közösség Isten Fiával. Az igazi keresztyén megtartja annak parancsolatait, szereti felebarátait, és kerüli a test kívánságait

1 Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Róm 8,34; Zsid 7,25

2 És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is. 1Jn 4,10; Róm 3,25; Kol 1,20; Jn 4,42

3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Jn 13,34.35

4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. 1Jn 1,6.8; 4,20

5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. 1Jn 4,12.13; Jn 13,35; 14,21.23

6 Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Jn 15,4.5; Jn 13,15.34

7 Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva: a régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. 3Móz 19,18; 1Jn 3,11; 2Jn 1,5

8 Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz őbenne és tibennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Jn 13,34; Róm 13,12; Ef 5,8; Jn 1,4.9; 8,12

9 Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát, az még mindig a sötétségben van. 1Jn 3,14.15

10 Aki szereti az ő atyjafiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. 1Jn 3,14; Róm 14,13

11 Aki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. 1Jn 3,14; Jn 12,35

12 Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Lk 24,47; ApCsel 2,38; 4,12; 13,38

13 Írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az Atyát.

14 Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Jn 1,1

15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak! Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mt 6,24; Lk 16,13; Jak 4,4

16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1Kor 7,31; Jak 1,10; 4,14; 1Pt 1,24.25; 2Pt 3,10; Mt 7,21

Óvás az antikrisztusoktól és intés a Krisztusban való megmaradásra

18 Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Mt 24,5.24; ApCsel 20,29; 2Thessz 2,3; 2Jn 1,7

19 Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. ApCsel 20,30

20 És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. 2Kor 1,21; Jn 14,26

21 Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság.

22 Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. 1Jn 4,3; 2Jn 1,7

23 Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. 1Jn 4,15; Jn 5,23

24 Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.

25 És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.

26 Ezeket írtam néktek azok felől, akik elhitetnek titeket.

27 És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok őbenne. 1Jn 2,20; Jn 14,26; 16,13; Jer 31,34

28 És most, fiacskáim, maradjatok őbenne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor!

29 Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában