MÁTÉ EVANGÉLIUMA

28. fejezet

Jézus feltámadása. A feltámadott megjelenései. A keresztség parancsa

1 A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. Mk 16,1-10; Lk 24,1-10; Jn 20,1-18

2 És ímé, nagy földindulás lőn, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és odamenvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.

3 A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. ApCsel 1,10

4 Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettenének, és olyanokká lőnek, mint a holtak.

5 Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.

6 Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr! Mt 12,40; 16,21; 17,23; 20,19; ApCsel 2,36

7 És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és ímé, előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Ímé, megmondottam néktek. Mt 26,32

8 És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.

9 Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé, szembejöve ővelük Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.

10 Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Zsid 2,11

11 Ami alatt pedig ők mennek vala, ímé, az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent, ami történt.

12 És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,

13 ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk. Mt 27,64

14 És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.

15 Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.

16 A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket. Mt 28,7

17 És mikor megláták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének.

18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Mt 11,27; Ef 1,20-23

19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Mk 16,15-16

20 tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek! És ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! Mt 18,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában