5Mózes

24. fejezet

Válólevél

1 Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivelhogy valami illetlenséget talál benne, és ír néki válólevelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától, Mt 5,31

2 és kimegy az ő házából, és elmegy, és más férfiúé lesz,

3 és a második férfiú is meggyűlöli őt, és ír néki válólevelet, és kezébe adja azt, és elküldi őt házától, vagy ha meghal az a második férfi, aki elvette azt magának feleségül,

4 az első férje, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen, minekutána megfertőztetett, mert utálatosság ez az Úr előtt. Te pedig ne tedd bűnössé a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül!

5 Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet! Egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett! 5Móz 20,7

Különféle törvények a szegényekről, árvákról és jövevényekről

6 Zálogba senki ne vegyen kézimalmot vagy malomkövet, mert életet venne zálogba!

7 Hogyha rajtakapnak valakit, aki embert lop az ő atyjafiai közül, Izráel fiai közül, és hatalmaskodik rajta, vagy eladja azt, haljon meg az a tolvaj! Így tisztítsd ki a gonoszt teközüled! 2Móz 21,16

8 A poklosság csapásában vigyázz, hogy szorgalmatosan megtartsad és megcselekedjed mindazt, amire a lévita papok tanítanak titeket! Vigyázzatok, hogy amiképpen megparancsoltam nékik, akképpen cselekedjetek! 3Móz 13,2-59

9 Emlékezzél meg arról, amit cselekedett az Úr, a te Istened Miriámmal az úton, mikor kijöttetek Egyiptomból! 4Móz 12,10

10 Ha kölcsönadsz valamit a te felebarátodnak, ne menj be az ő házába, hogy magad végy zálogot tőle!

11 Kívül állj meg, és az ember, akinek kölcsönt adsz, maga vigye ki hozzád az ő zálogát!

12 Hogyha szegény ember az, ne feküdjél le az ő zálogával,

13 bizony add vissza néki azt a zálogot napnyugtakor, hogy az ő ruhájában feküdjék le, és áldjon téged! És igazságul lesz ez néked az Úr előtt, a te Istened előtt. 2Móz 22,26.27

14 A szegény és szűkölködő napszámoson ne erőszakoskodjál, akár atyádfiai, akár a te jövevényeid azok, akik a te földeden a te kapuid között vannak!

15 Azon a napon add meg az ő bérét, és le se menjen felette a nap, mert szegény ő, és kívánkozik azután az ő lelke, hogy ellened ne kiáltson az Úrhoz, és bűn ne legyen rajtad. 3Móz 19,13; Jak 5,4

16 Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért! Ki-ki az ő bűnéért haljon meg! 2Kir 14,6; 2Krón 25,4; Jer 31,30; Ez 18,20

17 A jövevénynek és az árvának igazságát el ne csavard! És az özvegynek ruháját ne vedd zálogba! 2Móz 22,21.22; Péld 22,22.23; Jer 5,28; 22,3; Ez 22,29

18 Hanem emlékezzél vissza, hogy szolga voltál Egyiptomban, és megváltott téged az Úr, a te Istened, onnét! Azért parancsolom én néked, hogy így cselekedjél.

19 Mikor learatod aratnivalódat a te meződön, és kévét felejtesz a mezőn, ne térj vissza annak felvételére! A jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden munkájában! 3Móz 19,9.10

20 Ha olajfád termését lerázod, ne szedd le, ami még utánad marad! A jövevényé, árváé és az özvegyé legyen az!

21 Ha szőlődet megszeded, ne mezgeréld le, ami utánad marad! A jövevényé, árváé és az özvegyé legyen az!

22 És emlékezzél vissza, hogy szolga voltál Egyiptomnak földjén! Azért parancsolom néked, hogy így cselekedjél.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában