MÁTÉ EVANGÉLIUMA

4. fejezet

Jézust megkísérti a Sátán

1 Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Zsid 4,15

2 És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt vala, végre megéhezék. 2Móz 34,28; 1Kir 19,8

3 És hozzámenvén a kísértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké! 1Móz 3,17

4 Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. 5Móz 8,3

5 Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére. Mt 27,53

6 És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Zsolt 91,11.12

7 Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! 5Móz 6,16

8 Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,

9 és monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.

10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj! 5Móz 6,13

11 Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé, angyalok jövének hozzá, és szolgálnak vala néki. Jn 1,52; Zsid 1,6.14

Jézus megkezdi tanítói munkáját

12 Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába, Mt 14,3; Mk 1,14

13 és odahagyva Názáretet, elméne, és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain,

14 hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván:

15 Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája!

16 A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Ésa 9,1.2

17 Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa! Mt 3,2; Mk 1,15

Jézus elhívja első tanítványait

18 Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért: Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok valának. Mk 1,16-18

19 És monda nékik: Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok. Mt 13,47; Ez 47,10

20 Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. Mt 19,27

21 És onnan továbbmenve, láta más két testvért: Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, amannak testvérét, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala, és hívá őket.

22 Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.

Jézus mindenféle betegséget gyógyít

23 És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Mk 1,39; Lk 4,15.44; ApCsel 10,38

24 És elterjede az ő híre egész Szíriában, és hozzá vivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket, és meggyógyítja vala őket. Mk 6,55

25 És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról. Mk 3,7-8; Lk 6,17-19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában