PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

5. fejezet

Intés szent életre

1 Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek! Ef 4,32; Jn 13,34; 15,13; 1Jn 3,1

2 És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul! Róm 3,25; 5,8; Gal 2,20; Zsid 10,10.14; Mt 20,28; 26,28; 1Móz 8,21

3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék tiközöttetek, amint szentekhez illik, Kol 3,5.6; 1Kor 5,10

4 sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Ef 4,29; Kol 2,7; 3,15.17; 1Thessz 5,18

5 Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. 1Kor 6,9-10; Kol 3,5; Mt 6,24; Fil 3,19

6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Kol 2,8; Róm 2,5; 1Thessz 1,10

7 Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, Róm 11,22; 2Pt 3,17

8 mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok! Ef 1,18; 1Thessz 5,5; Lk 16,8; Jn 12,36

9 (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van.) Gal 5,22; Róm 6,13; Fil 1,11.18; 4,8; 1Kor 5,8

10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Ef 4,20-24; Róm 12,2; Fil 1,27

11 És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat, Ef 4,22; Róm 13,12; 6,21; Gal 6,8

12 mert amelyeket azok titokban cselekszenek, éktelen dolog csak mondani is! Ef 5,6

13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek. Mert minden, ami napvilágra jő, világosság. Jn 3,19-21

14 Annak okáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. Ésa 60,1; 59,10; Róm 13,11; Mt 8,22; Lk 15,24.32

15 Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Ef 5,8-10

16 Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Kol 4,5; Gal 6,10; Fil 2,3.15.20

17 Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata! Kol 1,9; ApCsel 21,14; 1Kor 4,19

18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel, Péld 23,20; Lk 21,34

19 beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, Kol 3,16

20 hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Kol 3,17

21 Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében! 1Pt 5,5; 2Kor 5,11; 1Kor 10,22

Házastársak kötelességei

22 Ti, asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak! Ef 6,6.7; 1Pt 3,1; 1Móz 3,16

23 Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.

24 De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben.

25 Ti, férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, Kol 3,19; Gal 2,20; Róm 4,25

26 hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, Ef 6,17; 2Kor 3,18; Róm 8,9.10; 1Kor 6,11; Tit 3,5-7; Jn 17,17

27 hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgyhogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés,* vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. 2Kor 11,2; Mt 25,1-13; Jel 19,7-9; 21,2; Jn 3,29; Énekek 4,7

28 Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. 1Kor 11,3

29 Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat,

30 mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. 1Móz 2,22.23; 2Kor 5,17; Gal 6,15; 2Pt 1,4; Róm 12,5; 1Kor 6,15

31 Annak okáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 1Móz 2,24; 2Kor 11,2

32 Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok.

33 Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában