3Mózes

19. fejezet

A tízparancsolat magyarázata

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. 3Móz 20,7.26; 1Pt 1,16

3 Az ő anyját és atyját minden ember tisztelje, és az én szombatjaimat megtartsátok! Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 2Móz 20,12; 2Móz 31,13.14

4 Ne hajoljatok a bálványokhoz, és ne csináljatok magatoknak öntött isteneket! Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 2Móz 34,17

5 Hogyha hálaadó áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen fogadtassatok!

6 A ti áldozástok napján és a következőn egyétek meg, ami pedig harmadnapra marad, égessétek meg tűzben! 3Móz 7,15-18

7 Ha pedig harmadnapra eszik valaki abból, utálatos az, nem lehet kedves.

8 És aki eszi azt, viselje az ő álnokságának terhét, mivelhogy megfertőztette az Úrnak szentségét, irtassék ki az ilyen ember az ő népe közül!

9 Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd! 3Móz 23,22; 5Móz 24,19

10 Szőlődet se mezgéreld le, és elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat! Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

11 Ne orozzatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne csalja az ő felebarátját! 2Móz 20,15; Ef 4,25

12 És ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr. 2Móz 20,7; Mt 5,33-37

13 A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold! A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig! 5Móz 24,15; Jak 5,4

14 Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess, hanem félj a te Istenedtől! Én vagyok az Úr.

15 Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben! Ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld! Igazságosan ítélj a te felebarátodnak! 2Móz 23,3; 5Móz 1,17

16 Ne járj rágalmazóként a te néped között! Ne támadj fel a te felebarátodnak vére ellen! Én vagyok az Úr.

17 Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben! Fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét! 1Jn 3,15; Mt 18,15.17

18 Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr. Mt 5,39-44; Róm 12,19

19 Az én rendeléseimet megtartsátok! Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad!

20 És ha valaki asszonnyal hál, és közösül, és az valamely férfi hatalma alatt lévő rabnő, és sem ki nem váltatott, sem szabadon nem bocsáttatott, büntetés érje, de meg ne ölettessenek, mert nem volt szabad az asszony.

21 A férfiú pedig vigye el az ő vétkéért való áldozatát az Úrnak a gyülekezet sátorának nyílásához: egy kost vétekért való áldozatul!

22 És a pap szerezzen néki engesztelést a vétekért való áldozat kosával az Úr előtt az ő bűnéért, amelyet elkövetett, és megbocsáttatik néki az ő bűne, amelyet elkövetett.

23 Mikor pedig bementek arra a földre, és plántáltok ott mindenféle gyümölcstermő fát, annak gyümölcsét körülmetéletlennek tartsátok, három esztendeig legyen az néktek körülmetéletlen: meg ne egyétek!

24 A negyedik esztendőben pedig annak minden gyümölcse szent legyen hálaáldozatul az Úrnak!

25 Csak az ötödik esztendőben egyétek meg annak gyümölcsét, és annak termését magatoknak gyűjtsétek! Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

26 Ne egyetek vérrel valót, ne varázsoljatok, és ne bűvészkedjetek! 5Móz 12,23; 5Móz 18,10

27 A ti hajatokat kerekdedre ne nyírjátok, a szakállad végét se csúfítsd el! 3Móz 21,5

28 Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek! Én vagyok az Úr. 5Móz 14,1.2

29 A te leányodat meg ne becstelenítsd, paráznaságra adván azt, hogy paráznává ne legyen a föld, és be ne teljék a föld fajtalansággal!

30 Az én szombatjaimat megtartsátok, szent helyemet tiszteljétek! Én vagyok az Úr.

31 Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek! Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 3Móz 20,6; 1Sám 28,7-16; 1Kir 21,2-6

32 Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől! Én vagyok az Úr.

33 Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt! 2Móz 22,21

34 Olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való bennszülött volna, és szeressed azt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 5Móz 10,19

35 Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és űrmértékben!

36 Igaz mérték, igaz font, igaz efa és igaz hin legyen közöttetek! Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéből. Péld 11,1; Mik 6,11

37 Tartsátok meg azért minden rendelésemet és minden végzésemet, és cselekedjetek azok szerint! Én vagyok az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában