5Mózes

17. fejezet

A bálványimádás büntetése

1 Ne áldozzál az Úrnak, a te Istenednek olyan ökröt és juhot, amelyen valami fogyatkozás van, akármi hiba, mert utálatosság az az Úrnak, a te Istenednek. 3Móz 22,20-21

2 Hogyha találtatik közötted valamelyikben a te kapuid közül, amelyeket az Úr, a te Istened ad néked, vagy férfiú, vagy asszony, aki gonoszt cselekszik az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, megszegvén az ő szövetségét, 5Móz 13,6-17

3 és elmegy, és szolgál idegen isteneket, és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat vagy akármelyet az égnek seregei közül, amelyet nem parancsoltam,

4 és megjelentetik néked, és meghallod, jól megtudakozd! És hogyha igaz, és bizonyos a dolog, és megtörtént ez az utálatosság Izráelben,

5 akkor vidd ki azt a férfiút vagy azt az asszonyt, aki azt a gonoszságot művelte, a te kapuidba (a férfiút vagy az asszonyt), és kövezd agyon őket, hogy meghaljanak!

6 Két tanú vagy három tanú szavára halállal lakoljon a halálra való, de egy tanú szavára meg ne haljon! 5Móz 19,15

7 A tanúk keze legyen első rajta, hogy megölettessék, és azután mind az egész nép keze! Így tisztítsd ki magad közül a gonoszt! 5Móz 13,9; ApCsel 7,58

Legfőbb törvényszék

8 Ha megfoghatatlan valami előtted, amikor ítélned kell vér és vér között, ügy és ügy között, sérelem és sérelem között vagy egyéb versengések között a te kapuidban, akkor kelj fel, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened!

9 És menj be a lévita papokhoz és a bíróhoz, aki lesz majd abban az időben, és kérdezd meg őket, és ők tudtul adják néked az ítéletmondást!

10 És annak a mondásnak értelme szerint cselekedjél, amelyet tudtul adnak néked azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr! És vigyázz, hogy mind aszerint cselekedjél, amint tanítanak téged! Mal 2,7; 2Krón 19,8-11

11 A törvény szerint cselekedjél, amelyre tanítanak téged, és az ítélet szerint, amelyet mondanak néked! El ne hajolj attól a mondástól, amelyet tudtul adnak néked, se jobbra, se balra!

12 Ha pedig elbizakodottságból azt cselekszi valaki, hogy nem hallgat a papra, aki ott áll, szolgálván az Urat, a te Istenedet, vagy a bíróra: haljon meg az ilyen ember! Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből!

13 És mind az egész nép hallja, és féljen, hogy elbizakodottan senki ne cselekedjék többé! 5Móz 13,11

Királytörvény

14 Mikor bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, és bírod azt, és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt teszek magam fölé, miképpen egyéb népek, amelyek körültem vannak. 1Sám 8,5.6.22

15 Azt emeld magad fölé királyul, akit az Úr, a te Istened választ! A te atyádfiai közül emelj magad fölé királyt! Nem tehetsz magad fölé idegent, aki nem atyádfia.

16 Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivelhogy az Úr megmondta néktek: Ne térjetek többé vissza azon az úton!

17 Sok feleséget se tartson, hogy a szíve el ne hajoljon! Se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa! 1Kir 11,1-4

18 És mikor az ő országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a lévita papokéból!

19 És legyen az őnála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden igéjét és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje!

20 Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő atyjafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen az ő országában ő és az ő fiai Izráelben! 5Móz 5,32.33

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában