MÁTÉ EVANGÉLIUMA

3. fejezet

János megtérést prédikál

1 Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. Lk 1,13; 3,2

2 És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa! Mt 4,17

3 Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit! Ésa 40,3; Jn 1,23

4 Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. 2Kir 1,8

5 Ekkor kiméne őhozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.

6 És megkeresztelkednek vala őáltala a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.

7 Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan mennek őhozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Lk 3,7

8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket! Lk 3,8

9 És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Lk 3,8; Jn 8,39; Róm 2,28.29; 4,12

10 A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és tűzre vettetik. Lk 3,9

11 Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Mk 1,8; Jn 1,26.27.33; ApCsel 1,5

12 Akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. Mt 13,30

János megkereszteli Jézust

13 Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék őáltala. Mk 1,9.10; Lk 3,21

14 János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz énhozzám?

15 Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.

16 És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből, és ímé, az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mint egy galambot és őreá szállani. Mk 1,10; Lk 3,21.22; Jn 1,32

17 És ímé, egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Mt 17,5; Mk 1,11; Lk 3,22; Ésa 42,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában