MÓZES II. KÖNYVE

23. fejezet

Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról szóló törvények

1 Hazug hírt ne hordj! Ne fogj kezet a gonosszal, hogy hamis tanú ne légy!

2 Ne indulj a sokaság után a gonoszra, és peres ügyben ne vallj a sokasággal tartva, annak elfordítására!

3 Szegénynek se kedvezz az ő peres ügyében! 3Móz 19,15

4 Ha előltalálod ellenséged eltévedt ökrét vagy szamarát, hajtsd vissza néki! 5Móz 22,1

5 Ha látod, hogy annak a szamara, aki téged gyűlöl, a teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd, oldd le azt ővele együtt! 5Móz 22,4

6 A te szegényednek igazságát el ne fordítsd az ő perében! 5Móz 27,19

7 A hazug beszédtől távol tartsd magad, és az ártatlant s az igazat meg ne öld, mert én nem adok igazat a gonosznak. Péld 19,5

8 Ajándékot el ne végy, mert az ajándék megvakítja a szemeseket, és elfordítja az igazak ügyét. 5Móz 16,19

9 A jövevényt ne nyomorgasd, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mivelhogy jövevények voltatok Egyiptom földjén. 2Móz 22,21; 5Móz 24,17.18

10 Hat esztendeig vesd be a te földedet, és takard be annak termését! 3Móz 25,3-7

11 A hetedikben pedig pihentesd azt, és hagyd úgy, hogy egyék meg a te néped szegényei! Ami pedig ezektől megmarad, egye meg a mezei vad! Ekképpen cselekedjél szőlőddel és olajfáddal is!

12 Hat napon át végezd dolgaidat, a hetedik napon pedig nyugodjál, hogy nyugodjék a te ökröd és szamarad, és megpihenjen a te szolgálód fia és a jövevény! 2Móz 20,9; 2Móz 31,16.17

13 Mindazt, amit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen istenek nevét ne emlegessétek, ne hallassék az a te szádból!

14 Háromszor szentelj nékem ünnepet esztendőnként!

15 A kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, amint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. És üres kézzel senki se jelenjék meg színem előtt! 2Móz 13,4.6.7; 2Móz 34,20

16 És az aratás ünnepét, munkád zsengéjét, amelyet elvetettél a mezőn, és a takarodás ünnepét az esztendő végén, amikor termésedet betakarítod a mezőről.

17 Esztendőnként háromszor jelenjék meg minden férfiad az Úr Isten színe előtt! 5Móz 16,16; 2Móz 34,23

18 Ne ontsd ki az én áldozatom vérét kovászos kenyér mellett, és ünnepi áldozatom kövére meg ne maradjon reggelig!

19 A te földed zsengéjének elsejét vidd el a te Uradnak, Istenednek házába! Ne főzd meg a gödölyét az ő anyjának tejében! 2Móz 34,26

Ígéret és parancs a kananeusok kiűzésére

20 Ímé, én angyalt bocsátok el teelőtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. 2Móz 33,2

21 Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára, meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van őbenne.

22 Mert ha hallgatsz az ő szavára, és mindazt megcselekszed, amit mondok, akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.

23 Mert az én angyalom teelőtted megyen, és beviszen téged az emoreusok, khitteusok, perizeusok, kananeusok, khivveusok és jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.

24 Ne imádd azoknak isteneit, és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint, hanem inkább döntögesd le azokat, és tördeld össze bálványaikat!

25 És szolgáljátok az Urat, a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom tiközületek a nyavalyát.

26 El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi, napjaid számát teljessé teszem. 5Móz 7,14

27 Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, amely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted.

28 Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a khivveust, kananeust és khitteust. Józs 24,12

29 De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

30 Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol, és bírhatod a földet.

31 És határodat a Vörös-tengertől a filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig, mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.

32 Ne köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel! 5Móz 7,2

33 Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában