MÁTÉ EVANGÉLIUMA

6. fejezet

Alamizsna, könyörgés, böjtölés

1 Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.

2 Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek! Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

3 Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, Róm 12,8

4 hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek! Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

6 Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg! Ésa 1,15

8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Mt 6,32

9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, Lk 11,2-4

10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is! Mt 7,21; Lk 22,42

11 A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!

12 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek! Mt 6,14.15; Mt 18,21-35

13 És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen! 1Krón 29,11-13

14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.

15 Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mk 11,25.26

16 Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek! Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Ésa 58,5-9

17 Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg,

18 hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Mt 6,6

Óvás világias lelkülettől

19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,

20 hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mt 19,21; Lk 12,33; Kol 3,1.2

21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Lk 12,34

22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Lk 11,34-36

23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség?!

24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. Lk 16,9.13

25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek, és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek! Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Lk 12,22-31; Fil 4,6; 1Pt 5,7; 1Tim 6,8; Zsid 13,5

26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Mt 10,29-31

27 Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Lk 12,25

28 Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak,

29 de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. 1Kir 10,1

30 Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?

31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mivel ruházkodjunk?

32 Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

33 Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Róm 14,17; 1Kir 3,13.14; Zsolt 37,4.25

34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Mt 6,11; 2Móz 16,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában