MÁTÉ EVANGÉLIUMA

18. fejezet

A gyermeki lelkületről. Botránkozásról

1 Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? Mk 9,33.34; Lk 9,46; 22,24

2 És előhíván Jézus egy kisgyermeket, közéjük állítja vala azt,

3 És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Mt 19,14; Mk 10,15; Lk 18,17

4 Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.

5 És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Mt 10,40; 25,40; Lk 9,48; Mk 9,37; Jn 13,20

6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Lk 17,2

7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Lk 17,1

8 Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat, és vesd el magadtól! Jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. Mt 5,29.30

9 És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól! Jobb néked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére.

10 Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját. Zsid 1,14

11 Mert az Emberfia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Lk 19,10

12 Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik, vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-e azt, amelyik eltévelyedett? Lk 15,4

13 És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilencvenkilencen, amely el nem tévelyedett.

14 Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.

A kulcsok hatalma

15 Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négyszemközött! Ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát. 3Móz 19,17; Lk 17,3; Gal 6,1

16 Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó! 5Móz 19,15

17 Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek! Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő! 1Kor 5,13

18 Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Mt 16,19; Jn 20,23

19 Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mk 11,24

20 Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Mt 28,20

Békülékenység. Példázat az adós szolgáról

21 Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is?

22 Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is. Lk 17,4

23 Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.

24 Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer talentummal vala adós.

25 Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amije vala, és fizessenek.

26 Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.

27 Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

28 Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós, és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol!

29 Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.

30 De ő nem akará, hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.

31 Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala.

32 Akkor előhívatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem.

33 Nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem terajtad?

34 És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Mt 5,26

35 Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeiket. Mt 6,14.15

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában