JÁNOS EVANGYÉLIOMA

5. fejezet

Krisztus meggyógyítja a 38 éve beteget a Bethesda tavánál

1 Ezek után ünnepük vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. 2Móz 23,17

2 Van pedig Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy tó, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornáca van.

3 Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását.

4 Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt.

5 Vala pedig ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében.

6 Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?

7 Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem.

8 Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat,* és járj! Mt 9,6; Mk 2,11; Lk 5,24

9 És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala.

10 Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat hordanod. 2Móz 20,10; 5Móz 5,14; Neh 13,19; Jer 17,21; Mt 12,2; Mk 2,24; Lk 6,2

11 Felele nékik: Aki meggyógyított engem, az mondá nékem: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj!

12 Megkérdék azért őt: Ki az az ember, aki mondá néked: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj?

13 A meggyógyult pedig nem tudja vala, hogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokaság lévén azon a helyen.

14 Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod! Jn 8,11; Mt 12,45; Lk 11,26; 2Pt 2,20

15 Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította.

16 És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton.

Jézus bíró és a halottak feltámasztója

17 Jézus pedig felele nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.

18 Emiatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nemcsak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját Atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel. Jn 8,38; 10,33; Fil 2,6

19 Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: A Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi. Jn 5,30; Jn 8,38

20 Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Jn 3,35

21 Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, megelevenít. Jn 11,43.44; 17,2

22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta, Mt 25,31-46; ApCsel 17,31

23 hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt. 1Jn 2,23

24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. Jn 3,18.36; 6,40.47; Jn 8,51

25 Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.

26 Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

27 És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy Emberfia.

28 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, 1Thessz 4,16

29 és kijőnek: akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. Dán 12,2; Mt 25,46

30 Én semmit sem cselekedhetem magamtól: amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét. Jn 5,19; Jn 6,38

31 Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Jn 8,14

32 Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot tesz rólam. Ésa 42,1; Mt 3,17; 17,5; Lk 3,22; 9,35

33 Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. Jn 1,19

34 De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok.

35 Ő az égő és fénylő szövétnek* vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.

36 De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál. Mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Jn 10,25.38

37 Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Mt 3,17; Lk 3,22; 2Móz 33,20; 1Tim 6,16; 1Jn 4,12

38 Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek.

39 Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, ApCsel 17,11; Lk 24,27

40 és nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen. Jn 6,47

41 Dicsőséget emberektől nem nyerek.

42 De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek.

43 Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok.

44 Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Jn 12,43; Róm 2,29

45 Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál! Van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek.

46 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert énrólam írt ő. 1Móz 3,15; 12,3; 22,18; 49,10; 5Móz 18,15.18

47 Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek?

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában