LUKÁCS EVANGÉLIUMA

3. fejezet

Keresztelő János megtérést prédikál, Krisztusról bizonyságot tesz

1 Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére, Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,

2 Annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában. ApCsel 4,6; Lk 1,13.57.63.80

3 És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára, Mt 3,1.2

4 amint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit! Ésa 40,3.5

5 Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik: és az egyenetlenek egyenesekké és a göröngyös utak simákká lesznek,

6 és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Zsolt 98,2.3; Ésa 52,10

7 Monda azért a sokaságnak, amely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek? Mt 3,7-9

8 Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

9 Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és a tűzre vettetik. Mt 3,10

10 És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát?

11 Ő pedig felelvén, monda nékik: Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék! Jak 2,15.16; 1Jn 3,17.18

12 És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk?

13 Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett!

14 És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal!

15 Mikor pedig a nép várt, és szívükben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem ő-é a Krisztus,

16 felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel. Mt 3,11; ApCsel 1,5; 2,1-4

17 Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét: és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. Mt 3,12

18 És még sok egyebekre is intvén őket, hirdeté az evangéliumot a népnek.

19 Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett őtőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, amiket Heródes cselekedett,

20 ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöcbe vetteté. Mt 14,3-10

Jézus megkeresztelkedése és nemzetségi táblázata

21 Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég, Mt 3,16.17

22 és leszálla őreá a Szentlélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, tebenned gyönyörködöm! Ésa 42,1; Jn 1,32.33; Mt 3,17; Mk 1,11

23 Maga Jézus pedig mintegy harmincesztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, amint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié, Mt 1,16; 13,55

24 ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé,

25 ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié,

26 ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé,

27 ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié,

28 ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré,

29 ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,

30 ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,

31 ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,

32 ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné,

33 ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé, Ruth 4,18-22; 1Móz 38,18.29.30

34 ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré, 1Móz 11,24

35 ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé,

36 ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé, 1Móz 5,32

37 ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,

38 ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené. 1Móz 5,9; 1Móz 5,3; 1Móz 1,26.27

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában