JÁNOS EVANGYÉLIOMA

17. fejezet

Krisztus főpapi imája önmagáért, tanítványaiért és a hívekért

1 Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged, Jn 12,23

2 amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Jn 3,35; 13,3; Jn 5,21

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 1Jn 5,20

4 Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. Jn 4,34

5 És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam tenálad a világ létele előtt.

6 Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.

7 Most tudták meg, hogy mindaz tetőled van, amit nékem adtál,

8 mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Jn 16,27

9 Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid.

10 És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek, és megdicsőíttetem őbennük. Jn 16,15

11 És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Jn 17,21; Jn 10,30

12 Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Jn 6,39; 10,28; 18,9; Jn 13,18; Zsolt 41,10

13 Most pedig tehozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban.

14 Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, aminthogy én sem e világból vagyok.

15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

16 Nem e világból valók, aminthogy én sem e világból vagyok.

17 Szenteld meg őket a te igazságoddal! A te igéd igazság.

18 Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra.

19 És én őérettük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Zsid 9,14

20 De nemcsak őérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd énbennem,

21 hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Jn 10,38; 14,10.11; 1Jn 3,24; Jn 17,11

22 És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk:

23 én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.

24 Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Jn 12,26; 14,3; 1Thessz 4,17

25 Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem.

26 És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában