MÁTÉ EVANGÉLIUMA

9. fejezet

Gutaütött

1 És hajóra szállva átkele, és mene a maga városába. Mt 4,13

2 És íme, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.

3 És ímé, némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól. Mk 2,7

4 És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mt 12,25; Jn 2,25

5 Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?

6 Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza!

7 És az felkelvén, hazaméne.

8 A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.

Máté és Keresztelő János tanítványai

9 És mikor Jézus onnét továbbméne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.

10 És lőn, amikor ő letelepedék a házban, ímé, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz.

11 És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Mk 2,16; Lk 15,2

12 Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.

13 Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Hós 6,6; 1Sám 15,22; Mt 18,11

14 Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Lk 18,12

15 És monda nékik Jézus: Vajon szomorkodhatik-é a násznép, amíg velük van a vőlegény? De eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Jn 3,29

16 Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Mk 2,21; Lk 5,36

17 Újbort sem töltenek ó tömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek, hanem az újbort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Mk 2,22; Lk 5,37

Jairus leánya és a vérfolyásos asszony

18 Mikor ezeket mondá nékik, ímé, egy főember eljövén leborula előtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg, de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik. Mk 5,22-43; Lk 8,41-56

19 És felkelvén Jézus, követé őt tanítványaival együtt.

20 És ímé, egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét.

21 Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. Mt 14,36

22 Jézus pedig megfordulván és reátekintvén, monda: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Mk 5,34; 10,52; Lk 7,50; 8,48; 17,19; 18,42

23 És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,

24 monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Jn 11,11

25 Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.

26 És elterjede ez a hír abban az egész tartományban.

Két vak meg egy néma

27 És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!

28 Mikor pedig beméne a házba, odamenének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.

29 Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint! Mt 8,13

30 És megnyilatkozának azoknak szemei. És rájuk parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja! Mt 8,4

31 Azok pedig kimenvén, elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban.

32 Mikor pedig azok elmentek vala, ímé, egy ördöngös néma embert hozának néki. Mt 12,22-24; Lk 11,14-15

33 És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma, és a sokaság csudálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izráelben!

34 A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Mt 12,24

Jézus tanít és gyógyít; parancsolja, hogy kérjünk lelki munkásokat az aratásba

35 És körüljárja vala Jézus a városokat, mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mt 4,23; Mk 6,6; Lk 13,22

36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Mt 14,14; Mk 6,34; Ez 34,5

37 Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Lk 10,2

38 Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában