MÁTÉ EVANGÉLIUMA

20. fejezet

Példázat a szőlőmunkásokról

1 Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Mt 21,33

2 Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldé őket az ő szőlőjébe.

3 És kimenvén három óra tájban, láta másokat, akik hivalkodván, a piacon álltak vala.

4 És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek.

5 Azok pedig elmenének. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén, ugyanazonképpen cselekedék.

6 Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, akik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?

7 Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok.

8 Mikor pedig beesteledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének:* Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig!

9 És jövén a tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek.

10 Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak, de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként.

11 Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen,

12 mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.

13 Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled. Avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem?

14 Vedd, ami a tiéd, és menj el! Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.

15 Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Róm 9,16.21

16 Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Mt 19,30; Mk 10,31; Lk 13,30; Mt 22,14

Jézus harmadszor jelenti be szenvedéseit

17 És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik:

18 Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, Mt 16,21; 17,22.23; Mk 8,31; 9,31; 10,33; Lk 9,22; 17,25; 24,7

19 és a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják, és megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad.

Zebedeus fiai; rangkérdés

20 Ekkor hozzáméne a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén őtőle valamit. Mt 10,2

21 Ő pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől! Mt 19,28

22 Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg. Mt 26,39; Jn 18,11; Mk 10,38; Lk 12,50

23 És monda nékik: Az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én Atyám elkészítette.

24 És hallva ezt a tíz, megbosszankodék a két testvérre.

25 Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. Mk 10,42-44; Lk 22,25-27

26 De ne így legyen közöttetek! Hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, Mt 23,11

27 és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok! Mk 9,35

28 Valamint az Emberfia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Lk 22,27; Fil 2,7; 1Tim 2,6

Két vak

29 És mikor Jerikóból távozának, nagy sokaság követé őt. Mk 10,46-52; Lk 18,35-43

30 És ímé, két vak, aki az út mellett ül vala, meghallván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!

31 A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak, de azok annál jobban kiáltnak vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!

32 És megállván Jézus, megszólítá őket, és monda: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek?

33 Mondának néki: Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink!

34 Jézus pedig megszánván őket, illeté az ő szemeiket, és szemeik azonnal megnyíltak, és követék őt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában