PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ

4. fejezet

Intés imádkozásra az apostolért, és keresztény bölcsességre

1 Ti, urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben! Kol 3,25; Ef 6,9

2 Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással! Kol 1,12; 2,7; 3,15.17; Róm 12,12; Ef 6,18; ApCsel 1,14; 1Thessz 5,17; Fil 4,6

3 Imádkozván egyszersmind miérettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, Kol 1,26; Ef 3,4; 6,19.20; 1Kor 16,9; 2Kor 2,12; Fil 1,12-14; Róm 15,30

4 hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nekem szólnom kell. 2Kor 2,17; 3,12; 4,1-5

5 Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván! Kol 1,28; Ef 5,15.16; 2Kor 5,11; 1Tim 3,7

6 A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek! 1Pt 3,15; Lk 4,22; Jób 6,6; Mt 5,13

7 Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban, Kol 1,7; Fil 1,12; Ef 6,21

8 akit éppen avégett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat, és megvigasztalja a ti szíveteket Kol 4,12; Ef 6,22

9 Onézimussal együtt, a hű és szeretett atyafival, ki tiközületek való, minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek. Filem 1,10

Üdvözlések és befejezés

10 Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam és Márk, a Barnabás unokatestvére (ki felől parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen) ApCsel 12,12; 13,5.13; 15,38.39; 19,29; 20,4; 1Kor 9,6; Mt 10,14

11 és Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, akik nékem vigasztalásomra voltak. Fil 1,5-20

12 Köszönt titeket Epafrás, ki tiközületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván tiérettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Kol 2,2.8.20; 1,28.29; Róm 12,2; 15,30; 4,21; 14,5; Ef 4,14; 1Thessz 4,3; Fil 1,10

13 Mert bizonyságot teszek őfelőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiceában és Jerápolisban vannak. Kol 2,1-4

14 Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos és Démás. Filem 1,24; 2Tim 4,10

15 Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiceában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van! Filem 1,2; Róm 16,5

16 És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiceaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiceából átveendő levelet ti is felolvassátok! 1Thessz 5,27; Lk 4,16; Ef 6,21

17 És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed! Filem 1,2; 2Jn 8; ApCsel 12,25

18 A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimről! A kegyelem veletek. Ámen. 2Thessz 3,17; 1Kor 16,21; Ef 6,24; 1Tim 6,21; 2Tim 4,22

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában