PÉTER KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

5. fejezet

Az egyházi szolgák kötelessége

1 A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese: Tit 1,5; 1Tim 5,17; 2Jn 1,1; Jn 15,27; 19,35; Róm 8,17.18

2 Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal, ApCsel 20,28; 1Kor 9,16; Tit 1,7.11

3 sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak! 2Kor 1,24; Lk 22,26; 2Thessz 3,9

4 És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. 1Pt 2,25; 1,4; Jak 1,12; 1Kor 9,25

Intés alázatosságra, Istenbe való bizodalomra, éberségre

5 Hasonlatosképpen ti, ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek! Mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ef 5,21; Fil 2,3; Péld 3,34; Jak 4,6

6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején! Jak 4,7.10; Jób 22,29

7 Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. Zsolt 37,5; Mt 6,25; Zsid 13,5

8 Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen. 1Pt 4,7; Jel 12,10; Jób 1,7; Lk 22,31

9 Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Jak 4,7; Ef 6,12.13; Fil 1,30

Áldáskívánás

10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká! 1Pt 1,15; 1Thessz 2,12; Zsid 13,21

11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

Üdvözlések és befejezés

12 Silvánus által, aki, amint gondolom, hű atyátokfia, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben álltok. 2Kor 1,19; 1Thessz 1,1; 2Thessz 1,1; Róm 5,2

13 Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam. ApCsel 12,12

14 Köszöntsétek egymást szeretet csókjával! Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok. Róm 16,16; 1Kor 16,20

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában