PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

14. fejezet

Hogy kell felvenni a gyengéket, kerülni a botránkozást

1 A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit! Róm 15,1

2 Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik.

3 Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik! Mert az Isten befogadta őt.

4 Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon. Jak 4,12

5 Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve! Kol 2,16

6 Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek.

7 Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: 2Kor 5,15

8 mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. 1Thessz 5,10

9 Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. ApCsel 10,42

10 Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? Avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Mt 7,1; Lk 6,37; 2Kor 5,10

11 Mert meg van írva: Élek én – mond az Úr –, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Ésa 45,23; Fil 2,10

12 Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.

13 Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást! Mt 18,6.7

14 Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Mt 15,11

15 De ha a te atyádfia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt! 1Kor 8,11

16 Ne káromoltassék azért a ti javatok!

17 Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Lk 17,20-21

18 Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.

19 Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók!

20 Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját! Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. 1Kor 8,10.11; Tit 1,15

21 Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyádfia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. 1Kor 8,13

22 Tenéked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel.

23 Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában