PÉTER KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

1. fejezet

Köszöntés

1 Péter, Jézus Krisztusnak apostola a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek, 1Pt 2,11; Jak 1,1; Jn 7,35

2 akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a Lélek megszentelésében engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen! Róm 8,28.29; 1Pt 1,19; Zsid 10,22; 12,24; 9,14

Isten magasztalása a hívők nagy reménységéért és boldogságáért

3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által Ef 1,3; 2,4-5; Tit 3,5.7; 1Kor 15,20

4 romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, 1Pt 5,4; Kol 1,12; 2Tim 4,8

5 akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Gal 3,23; Fil 4,7

6 Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, 1Pt 4,13; 5,10; 2Kor 4,17; Jak 1,2; Róm 5,2.3

7 hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Péld 17,3; 1Pt 4,13; Tit 2,13

8 Akit, noha nem láttatok, szerettek, akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, Jn 20,29; 2Kor 5,7; Ésa 35,10

9 elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Róm 6,22; Zsid 10,39

10 Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek, Mt 13,17; Lk 10,24

11 nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak őbennük lévő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. Dán 9,2.23; 12,8.9; 2Pt 1,21; Jel 19,10; Fil 2,7.9

12 Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. ApCsel 2,30.31; 3,18; 10,43; Zsid 2,4; Ef 3,9.10; 2Tim 4,8

Buzdítások szent életre

13 Annak okáért felövezvén elmétek derekait mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen! Ef 6,14; 5,8; Zsid 6,18; 2Tim 1,9.10

14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek! 1Pt 4,3; Róm 12,2; Ef 4,17

15 Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, 1Pt 2,9; Gal 1,6; 2Kor 7,1

16 mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok. 3Móz 11,44; 19,2

17 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét! Gal 4,6; Róm 2,6.11; Zsid 12,28

18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, 1Kor 6,20; 7,23; 1Pt 4,3

19 hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén: a Krisztusén. Zsid 9,14; 1Kor 5,7

20 Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén tiérettetek, Jel 13,8; Ef 3,9; 2Tim 1,9.10; Róm 16,25.26; Ef 1,4

21 akik őáltala hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. 1Pt 1,11; ApCsel 3,15; 13,30-31; Róm 4,5

22 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, 1Pt 1,2; Jak 4,8; 2Pt 1,7; 1Jn 3,18; 1Tim 1,5

23 mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. 1Pt 1,3; Jn 1,12.13; 3,3; Jak 1,18; Zsid 4,12

24 Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull, Ésa 40,6.8; Jak 1,10-11

25 de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. Zsolt 119,89.90; Róm 10,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában