PÁL II. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

3. fejezet

Intés az evangélium terjedéséért való könyörgésre

1 Végezetre imádkozzatok értünk, atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként tiköztetek is! 1Thessz 5,25; Kol 4,3; Zsolt 147,15; 2Tim 2,9

2 És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől! Mert nem mindenkié a hit! ApCsel 2,40

3 De hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. 1Thessz 5,24; 2Tim 2,13

4 Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk. Gal 5,10; 2Kor 7,16; 1Thessz 5,11

5 Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és Krisztus iránt való állhatatosságra! 2Thessz 2,17; 1Thessz 5,23

A rendetlen és munkakerülő élet feddése

6 A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, aki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, amelyet mitőlünk kapott! 1Thessz 4,1.2; 1Kor 5,11; Júd 1,23

7 Magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni, mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. 1Thessz 1,6.7; 2,10

8 Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. 2Kor 11,7; 1Kor 4,12; 1Thessz 2,9

9 Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek! 1Kor 4,16; 9,4.5; ApCsel 20,35

10 Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 1Móz 3,19; Mt 10,10; Ef 4,28; 1Thessz 4,11

11 Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. 1Tim 5,13; Péld 12,11

12 Az ilyeneknek azonban rendeljük, és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a maguk kenyerét egyék. 2Thessz 3,6; 1Thessz 4,11; 1Tim 2,2

13 Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben! Gal 6,9

14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg, és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön! 2Thessz 3,6; 1Kor 5,11

15 De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit! Mt 18,15; 3Móz 19,17; 1Thessz 5,14

16 Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet! Az Úr legyen mindnyájatokkal! 1Thessz 5,23; Róm 15,33; Fil 4,9

Sajátkezű üdvözlés

17 A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel, ami ismertető jegye minden levelemnek. Így írok. 2Thessz 2,2; 1Kor 16,21; Kol 4,18

18 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen. 1Thessz 5,28; 2Tim 4,22

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában