MÁRK EVANGÉLIUMA

7. fejezet

Jézus óv az emberi szabályoktól

1 És hozzá gyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek vala. Mt 15,1-20

2 És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.

3 Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanem ha kezüket erősen megmossák,

4 és piacról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak. És sok egyéb is van, aminek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak* megmosását.

5 Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?

6 Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, amint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem. Ésa 29,13

7 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.

8 Mert az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekesztek.

9 És monda nékik: Az Isten parancsolatát szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.

10 Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat! És: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg! 2Móz 20,12; 21,17

11 Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: templomi ajándék) az, amivel megsegíthetnélek:

12 Úgy már nem engeditek, hogy az atyjával vagy anyjával valami jót tegyen,

13 eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek, és sok effélét is cselekesztek.

14 És előszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan, és értsétek meg!

15 Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén őbelé, megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert. ApCsel 10,14.15

16 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.

17 És mikor házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezék őt tanítványai a példázat felől.

18 És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy ami kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt?

19 Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít.

20 Monda továbbá: Ami az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.

21 Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,

22 lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:

23 Mindezek a gonoszságok belülről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.

Jézus meggyógyítja a kánaáni asszony leányát

24 És onnét fölkelvén, elméne Tírus és Sidon határaiba, és házba menvén, nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát. Mt 15,21-28

25 Mert hallván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek vala, eljöve, és lábaihoz borula.

26 Ez az asszony pedig pogány vala szíro-föníciai származású. És kéré őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt.

27 Jézus pedig monda néki: Engedd, hogy először a fiak elégíttessenek meg! Mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni.

28 Az pedig felele és monda néki: Úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.

29 Erre monda néki: E beszédért, eredj el, az ördög kiment a te leányodból!

30 És hazamenvén, úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék.

Jézus süketnémát gyógyít

31 Aztán ismét kimenvén Tírus és Sidon határaiból, a galileai tengerhez méne a Tízváros határain át.

32 És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét.

33 Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeté annak nyelvét, Mk 8,23

34 és föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg. Mk 6,41; Jn 11,41

35 És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala.

36 És megparancsolá nékik, hogy senkinek se mondják el. De mennél inkább tiltja vala, annál inkább híresztelék, Mk 1,43-45

37 és szerfelett álmélkodnak vala, ezt mondván: Mindent jól cselekedett, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában