APOSTOLOK CSELEKEDETEI

12. fejezet

Jakab halála. Péter kiszabadulása

1 Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül.

2 Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel.

3 És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.) 2Móz 12,18

4 Kit el is fogatván, tömlöcbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni.

5 Péter azért őrizteték a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek őérette.

6 Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöcöt.

7 És ímé, az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöcben, és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a láncok kezeiről. ApCsel 16,24-26

8 És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat! És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd rád felsőruhádat, és kövess engem!

9 És kimenvén, követé őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.

10 Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz, mely magától megnyílék előttük, és kimenvén, egy utcán előremenének, és azonnal eltávozék az angyal őtőle.

11 És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától. Dán 6,22

12 És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik, hol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek vala. ApCsel 12,25; ApCsel 13,5.13; 15,37.39; Kol 4,10; Filem 1,24; 2Tim 4,11; 1Pt 5,13

13 És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy hallgatózzék.

14 És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván, hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt.

15 Azok pedig mondának néki: Elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van. Azok pedig mondának: Az ő angyala az.

16 Péter pedig szüntelen zörget vala. Mikor azért felnyitották, megláták őt, és elálmélkodának.

17 Miután pedig kezével hallgatást intett nékik, elbeszélé nékik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlöcből. És monda: Adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak! És kimenvén elméne más helyre. ApCsel 15,13; 21,18; Gal 1,19; 2,9.12

Heródes vége

18 Mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támada a vitézek között, mi történt hát Péterrel.

19 Heródes pedig mikor előkérte őt, és nem találta, kivallatván az őröket, parancsolá, hogy kivégeztessenek. És lemenvén Júdeából Cézáreába, ott időzött.

20 Heródes pedig ellenséges indulattal vala a tírusiak és sidoniak iránt, de azok egy akarattal eljövének őhozzá, és Blástust, a király kamarását megnyervén, békességet kérének, mivelhogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik vala. 1Kir 5,9.11; 2Krón 2,10.15; Ez 27,17

21 Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székibe ülve nyilvánosan szóla hozzájuk.

22 A nép pedig felkiálta: Isten szava ez és nem emberé.

23 És azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget, és a férgektől megemésztetvén, meghala. 2Sám 24,15-16; 2Kir 19,35; ApCsel 10,26; 14,14.15; Jel 19,10

24 Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala, ApCsel 6,7; 19,20; Ésa 55,10.11; Kol 1,6

25 Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből, betöltvén szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek mellékneve Márk vala. ApCsel 11,29.30

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában