MÁRK EVANGÉLIUMA

3. fejezet

Jézus szombaton meggyógyítja a sorvadt kezűt

1 És ismét beméne a zsinagógába, és vala ott egy megszáradt kezű ember.

2 És lesik vala őt, hogy meggyógyítja-é szombat napon, hogy vádolhassák őt.

3 Akkor monda a megszáradt kezű embernek: Állj elő a középre!

4 Azoknak pedig monda: Szabad-é szombat napon jót vagy rosszat tenni? lelket menteni, vagy kioltani? De azok hallgatnak vala.

5 Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! És kinyújtá, és meggyógyult a keze, és éppé lőn, mint a másik.

6 Akkor a farizeusok kimenvén, a Heródes-pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt. Mt 22,16

Jézus meggyógyít sok megszállottat

7 Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé, és nagy sokaság követé őt Galileából és Júdeából

8 és Jeruzsálemből és Idumeából és a Jordánon túlról, és a Tírus és a Sidon környékiek is; amikor hallották, hogy miket művel vala, nagy sokasággal jövének őhozzá. Mt 4,25

9 És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt.

10 Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, reá rohanának, hogy illethessék őt.

11 A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala őt, leborulának előtte, és kiáltának, mondván: Te vagy az Istennek a Fia! Lk 4,41

12 Ő pedig erősen fenyegeti vala őket, hogy őt ki ne jelentsék.

Jézus kiválasztja a tizenkettőt

13 Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala, és hozzá menének.

14 És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni,

15 és hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni:

16 Simont, akinek Péter nevet ada,

17 és Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a Jakab testvérét, és Boanerges nevet ada nékik, amely azt teszi: mennydörgés fiai, Lk 9,54

18 és Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot az Alfeus fiát, Taddeust és a kananeai Simont

19 és Iskáriótes Júdást, aki el is árulta őt.

Jézus feddi a farizeusokat a Szentlélek elleni káromlásért

20 Azután hazatérének. És ismét egybegyűle a sokaság annyira, hogy még nem is ehetének.

21 Amint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják vala, hogy magánkívül van.

22 Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondák, hogy: Belzebúb van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Mt 9,34; 12,24-32; Lk 11,15-22

23 Ő pedig magához híván azokat, példázatokban monda nékik: Sátán miként tud Sátánt kiűzni?

24 És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország.

25 És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház.

26 És ha a Sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van.

27 Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha előbb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Mt 12,29

28 Bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak.

29 De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó. Mt 12,31.32; Lk 12,10

30 Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne. Mk 3,22

Jézus megmondja, kik az ő igazi rokonai

31 És megérkezének az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva, beküldének hozzá, hívatván őt.

32 Körülötte pedig sokaság ül vala, és mondának néki: Ímé, a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek téged.

33 Ő pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim?

34 Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Ímé, az én anyám és az én testvéreim.

35 Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában