PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

2. fejezet

Ajánlja, hogy a bűnbánó bűnöst fogadják vissza

1 Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal.

2 Mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha akit én megszomorítok?

3 És azért írtam néktek éppen azt, hogy mikor odamegyek, meg ne szomoríttassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meg lévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm mindnyájatoké. 2Kor 12,21

4 Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könnyhullatással, nemhogy megszomoríttassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltetem.

5 Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem, titeket, mindnyájatokat. 1Kor 5,1

6 Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése

7 annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg néki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne eméssze az ilyet. Gal 6,1

8 Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránta szeretetet. 1Kor 16,14

9 Mert azért írtam is, hogy bizonyosan megtudjam felőletek, ha mindenben engedelmesek vagytok-é? 2Kor 7,15

10 Akinek pedig megbocsáttok valamit, én is, mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, tiérettetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a Sátán, Lk 23,31

11 mert jól ismerjük az ő szándékait. Ef 6,10; 1Pt 5,8

Az apostol hálát ad Istennek, a Krisztusról való beszéd hatalmas eredményéért

12 Mikor pedig Troásba mentem a Krisztus evangéliuma ügyében, és kapu nyittatott nékem az Úrban, nem volt lelkemnek nyugodalma, mivelhogy nem találtam Titust, az én atyámfiát, ApCsel 16,8; ApCsel 14,27

13 hanem elbúcsúzván tőlük, elmentem Macedóniába.

14 Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti miáltalunk. Kol 1,27

15 Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. 1Kor 1,18

16 Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos? 2Kor 3,5.6; Róm 1,16

17 Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. 2Kor 4,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában