PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

16. fejezet

A jeruzsálemi szegények megsegítése

1 Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, amiképpen Galácia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek. ApCsel 11,29; Róm 12,13

2 A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek! 2Kor 8,4.7.11

3 Mikor pedig megérkezem, akiket javalltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. 2Kor 8,16.19

4 Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.

5 Elmegyek pedig tihozzátok, mikor Macedónián általmenéndek, mert Macedónián általmegyek, ApCsel 19,21

6 nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, ahová menéndek.

7 Mert nem akarlak titeket éppen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. ApCsel 18,21; Jak 4,15

8 Efézusban pedig pünkösdig maradok. 1Kor 15,32

9 Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok. ApCsel 14,27

Timótheust ajánlja

10 Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is. Fil 2,19.20.22

11 Senki azért őt meg ne vesse, hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen, mert várom őt az atyafiakkal együtt.

12 Ami pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt. De semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen. 1Kor 1,12

13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 1Kor 15,34; Mt 24,42; 25,13; 1Pt 5,8

14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1Jn 4,7.8.20

15 Intelek pedig titeket, atyámfiai, hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat, 1Kor 1,16; Róm 16,5

16 hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad. Fil 2,30

17 Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének, mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. 2Kor 11,9

18 Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket! 1Thessz 5,12

Üdvözlések és befejezés

19 Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Priscilla, a házuknál lévő gyülekezettel egyben. ApCsel 18,1.2.3.18.26; Róm 16,5

20 Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal! Róm 16,16; 2Kor 13,12; 1Thessz 5,26; 1Pt 5,14

21 A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. Kol 4,18; 2Thessz 3,17

22 Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.

23 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Róm 16,24

24 Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában