PÁL II. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

1. fejezet

Köszöntés

1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratából a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint Ef 1,1

2 Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: Kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

Intés állhatatosságra

3 Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal, ApCsel 24,16

4 kívánván téged látni, megemlékezvén a te könnyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be.

5 Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. ApCsel 16,1

6 Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád tétele által. 1Thessz 5,19; 1Tim 4,14

7 Mert nem félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Róm 8,15

8 Ne szégyelld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint! Lk 9,26

9 Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Ef 1,4-6

10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által, Róm 16,25; 1Kor 15,55.57; Zsid 2,14; Jn 11,25.26

11 amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává.

12 Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra. Mt 25,31-40

13 Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben!

14 A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által! 1Tim 6,20

15 Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az ázsiabeliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénes.

16 Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus háza népének, mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyellte, Ef 6,20

17 sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált.

18 Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon. És hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod. 2Thessz 1,7-10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában