PÁL I. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

3. fejezet

Öröm a Timóteustól kapott jó hírek miatt

1 Annak okáért, mivelhogy tovább már el nem tűrhetők, jónak ítélénk, hogy magunk maradjunk Athénben, ApCsel 17,16

2 és elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangéliumának hirdetésében, hogy erősítsen titeket, és intsen titeket a ti hitetek felől, 1Thessz 3,6; 1Thessz 1,1; Róm 16,21; ApCsel 14,22

3 hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Ef 3,13; Jób 4,5; ApCsel 9,16; 2Tim 3,12

4 Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve, amint meg is történt, és tudjátok. ApCsel 17,1.5

5 Annak okáért én is, mivelhogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-é hiábavalóvá a mi fáradságunk? 1Thessz 2,18; 2Kor 2,11; Fil 2,16

6 Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timótheus titőletek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek felől és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket. ApCsel 17,15; 18,5; 2Thessz 1,11; 3,5

7 Ezáltal megvigasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is a ti hitetek által, 1Thessz 2,2; 2Kor 7,6

8 mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. 1Móz 45,27; 1Kor 16,13

Könyörgés a gyülekezetért

9 Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek tiérettetek mindazért az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! 1Thessz 2,19; 3Jn 4

10 Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. 1Thessz 2,17; Róm 1,10

11 Maga pedig az Isten és a mi Atyánk és a mi Urunk, a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi utunkat tihozzátok! 1Thessz 2,18

12 Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is tiirántatok, 1Thessz 4,9; 5,15; 2Pt 1,7

13 hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szentjeivel egyetemben. 1Thessz 5,23; Fil 1,10; 1Kor 1,7; 2Thessz 2,1.17; 1Thessz 4,16.17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában