A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

13. fejezet

Intés szeretetre. Óvás tisztátalanságtól és fösvénységtől

1 Az atyafiúi szeretet maradjon meg!

2 A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg.

3 Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok! Mt 25,36-40

4 Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy;* a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. 1Kor 6,9

5 Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete, elégedjetek meg azzal, amitek van! Mert ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. 1Tim 6,6.8; 5Móz 31,8

6 Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat énnékem? Zsolt 118,6

A hűséges tanítók követése

7 Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket! 1Kor 11,1

8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

9 Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak.

10 Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Gal 5,4

11 Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. 3Móz 4,12

12 Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Jn 19,17-20

13 Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván!

14 Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.

15 Annak okáért őáltala vigyük dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét! Hós 14,3

16 A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Fil 4,18

17 Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók, hogy ezt örömmel műveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ. 1Thessz 5,12; Ez 3,17

Befejező intések és üdvözlések

18 Imádkozzatok érettünk! Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.

19 Kiváltképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadhassam néktek.

20 A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust, Jn 10,11

21 tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván tibennetek, ami kedves őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

22 Kérlek pedig titeket, atyámfiai, szívleljétek meg ez intő beszédet, hiszen röviden is írtam néktek.

23 Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia, Timótheus kiszabadult, akivel ha csakhamar eljő, meglátogatlak titeket!

24 Köszöntsétek minden elöljárótokat és a szenteket mind! Köszöntenek titeket az Olaszországból valók.

25 Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában