3Mózes

7. fejezet

További áldozati törvények

1 Ez pedig a vétekért való áldozatnak törvénye! Igen szentséges az.

2 Amely helyen megölik az egészen égő áldozatot, ott öljék meg a vétekért való áldozatot is, és a vérét hintsék az oltárra körös-körül!

3 A kövérjét pedig áldozzák meg mind, a farkát is és amely kövér a belet takarja!

4 A két veséjét és a rajtuk lévő kövérséget, amely a véknyaknál van, úgyszintén a májon lévő hártyát a vesékkel együtt szedje ki!

5 És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron tűzáldozatul az Úrnak! Vétekért való áldozat ez.

6 A papok között minden férfiú eheti azt, szent helyen egyék meg! Igen szentséges az.

7 Amilyen a bűnért való áldozat, olyan a vétekért való áldozat is, egy törvényük van nékik. Azé a papé az, aki engesztelést szerez vele.

8 Ha a pap egészen égő áldozatot áldoz valakiért, az égőáldozat bőre, amelyet megáldoz, azé a papé legyen!

9 Minden ételáldozat is, amelyet kemencében sütnek, és minden, amit rostélyon vagy serpenyőben készítenek, a papé legyen, aki azt áldozta!

10 Az olajjal elegyített és száraz ételáldozat is mind az Áron fiaié legyen közösen, egyiké úgy, mint a másiké!

11 Ez pedig a hálaáldozat törvénye, amelyet áldoznak az Úrnak.

12 Ha dicsőítésül áldozza azt valaki, a dicsőítés áldozatával együtt áldozzék olajjal elegyített kovásztalan lepényeket és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat és lisztlángból gyúrt, olajjal elegyített lepényeket! 3Móz 2,4-7

13 A lepényeken kívül kovászos kenyeret is vigyen áldozatául dicsőítő hálaáldozatával együtt! 3Móz 2,11-12

14 És mindezekből az áldozatokból áldozzék egyet-egyet az Úrnak felmutatott áldozatul! És legyen azé a papé, aki a hálaáldozatnak vérét elhinti!

15 És az ő dicsőítő hálaáldozatának húsát az ő áldozásának napján egyék meg, ne hagyjon abból reggelig!

16 Hogyha fogadásból vagy szabad akaratból áldozza valaki az ő áldozatát, amely napon áldozza azt, azon a napon egyék meg az ő áldozatát; ami pedig megmarad abból, másnap egyék meg!

17 Ami pedig annak az áldozatnak húsából tovább is megmarad, harmadnapon tűzzel égettessék meg!

18 Mert ha az ő hálaadó áldozatának húsából harmadnapon eszik valaki, nem lesz az kedves! Aki áldozta azt, annak nem számíttatik az az ő javára, sőt utálatos lesz; és valaki eszik abból, hordozza az ő vétségének terhét!

19 Azt a húst pedig, amely valami tisztátalanhoz ér, meg ne egyék, hanem tűzzel égessék meg! Ami különben a húst illeti, mindenki ehetik húst, aki tiszta!

20 De az, aki eszik a békeáldozatnak húsából, amely az Úré, noha az ő tisztátalansága rajta van, az ilyen ember gyomláltassék ki az ő népe közül! 3Móz 15

21 Ha valaki akármi tisztátalanhoz ér, tisztátalan emberhez, vagy tisztátalan baromhoz, vagy akármihez, ami tisztátalan utálatosság, és eszik a hálaadó áldozatnak húsából, amely az Úré, gyomláltassék ki az az ember az ő népe közül!

22 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

23 Szólj az Izráel fiainak, mondván: Az ökörnek, a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek!

24 A hullott állatnak kövérje és a vadtól megszaggatottnak kövérje akármi munkához felhasználható, de enni meg ne egyétek!

25 Mert akárki egyék is az afféle állatoknak kövérjéből, amelyekből tűzáldozatot visznek az Úrnak, az az ember, aki ilyet eszik, gyomláltassék ki az ő népe közül! 3Móz 3,17

26 És semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken, se madárnak, se baromnak vérét! 3Móz 17,10

27 Valaki megeszik valamiféle vért, az az ember gyomláltassék ki az ő népe közül!

28 Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

29 Szólj az Izráel fiainak, mondván: Aki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, maga vigye az Úrnak az ő áldozatát az ő hálaáldozatából!

30 A maga keze vigye az Úrnak tűzáldozatát, a kövérjét a szegyével együtt vigye el, a szegyét azért, hogy meglóbálják azt az Úr előtt!

31 A pap pedig füstölögtesse el azt a kövért az oltáron, a szegye pedig legyen Ároné és az ő fiaié!

32 A jobb lapockát is a papnak adjátok a hálaadó áldozatból, hogy azt felmutassa!

33 Aki Áron fiai közül a hálaáldozat vérét és kövérjét megáldozza, a jobb lapocka annak a része legyen!

34 Mert a meglóbált szegyet és a felmutatott lapockát elveszem Izráel fiaitól az ő hálaadó áldozataikból, és adom azokat Áron papnak és az ő fiainak örökre kiszabott részül az Izráel fiaitól. 2Móz 29,28

35 Ez az Áron felkenetési része és az ő fiainak felkenetési része az Úrnak tűzáldozataiból a naptól fogva, amelyen előállítá őket, hogy papi szolgálatot tegyenek az Úrnak. 2Móz 28,1

36 Amelyet parancsolt az Úr, hogy adják nékik az Izráel fiai, amely napon felkente őket, örökre kiszabott részül az ő nemzetségükben.

37 Ez az egészen égő áldozatnak, az ételáldozatnak, a bűnért és a vétekért való áldozatnak, a felavatási áldozatnak és a hálaáldozatnak törvénye,

38 amelyet parancsolt az Úr Mózesnek a Sínai- hegyen, amely napon parancsolta az Izráel fiainak a Sinai-pusztában, hogy áldozzanak az Úrnak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában