4Mózes

25. fejezet

Az izráeliták lelki és testi paráznaságának büntetése

1 Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival. 4Móz 31,16

2 Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira, és evék a nép, és imádá azoknak isteneit.

3 És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz, az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen. Hós 9,10; Zsolt 106,28

4 És monda az Úr Mózesnek: Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd fel őket az Úrnak fényes nappal, hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izráeltől! 2Sám 21,1.6.9

5 Monda azért Mózes Izráel bíráinak: Ki-ki ölje meg az ő embereit, akik odaszegődtek Bál-Peórhoz!

6 És ímé, eljöve valaki Izráel fiai közül, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt Mózes szeme láttára és Izráel fiai egész gyülekezetének láttára. Ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyílásánál.

7 És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron papnak unokája, felkele a gyülekezet közül, és dárdáját vevé kezébe.

8 És beméne az izráelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjüket, mind az izráelita férfit, mind az asszonyt hason. És megszűnék a csapás Izráel fiai között. Zsolt 106,30

9 De meghaltak vala a csapás miatt huszonnégyezren. 1Kor 10,8

10 Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván:

11 Fineás, Eleázár fia, Áron pap unokája elfordította az én haragomat Izráel fiaitól, mivelhogy az én bosszúmat megállotta őközöttük, ezért nem pusztítom ki bosszúmban Izráel fiait. 1Krón 6,3.4

12 Mondd azért: Ímé, én az én szövetségemet, a békesség szövetségét adom őnéki.

13 És lészen őnála és az ő magvánál őutána az örökkévaló papságnak szövetsége, mivelhogy bosszút állott az ő Istenéért, és engesztelést végze Izráel fiaiért. 1Sám 2,27-30; 1Kir 2,26.27

14 A megöletett izráelita férfinak neve pedig, aki a midiánbeli asszonnyal együtt öletett meg, Zimri, a Szálu fia vala, a Simeon nemzetség háznépének fejedelme.

15 A megöletett midiánbeli asszony neve pedig Kozbi, Cúr leánya, aki a midiániták között az ő atyja háza nemzetségeinek fejedelme vala.

16 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

17 Támadjátok meg a midiánitákat, és verjétek meg őket, 4Móz 31,2-8

18 mert ők megtámadtak titeket az ő cselszövéseikkel, amelyeket Peórért és az ő húgukért, Kozbiért, a midián fejedelem leányáért szőttek ellenetek, aki megöletett a Peór miatt való csapásnak napján.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában