PÁL I. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

4. fejezet

Óvás a tévtanítóktól, akik álszent aszkézist követelnek

1 A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. 2Tim 3,1; Júd 1,14

2 Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben.

3 Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Kol 2,16

4 Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, Tit 1,15

5 mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által.

6 Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, amelyet követtél.

7 A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd! Hanem gyakorold magadat a kegyességre, 1Tim 6,20

8 mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. 1Tim 6,6

9 Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.

10 Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenbe, aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőknek.

11 Ezeket hirdessed és tanítsad!

12 Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban!

13 Amíg odamegyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra!

14 Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével. ApCsel 6,6

15 Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt!

16 Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában