3Mózes

21. fejezet

A papok szentek legyenek

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek: Szólj a papoknak, Áron fiainak, és mondd meg nékik: Senki közülük meg ne fertőztesse magát halottal az ő népe között! Ez 44,25

2 Hanem ha a hozzá legközelebb álló vérrokonával: anyjával, atyjával, fiával, leányával és fiútestvérével

3 vagy a hozzá legközelebb álló hajadon leánytestvérével, aki még nem ment férjhez: ezt megérintheti.

4 Mint főember ne fertőztesse meg magát az ő népe között, hogy szentségtelenné ne legyen!

5 Ne nyírjanak kopaszságot a fejükön, szakálluk szélét le ne messék, és a testükbe vágásokat ne vágjanak! 3Móz 19,27

6 Szentek legyenek Istenüknek, és az ő Istenüknek nevét meg ne szentségtelenítsék, mert az Úrnak tűzáldozatait, Istenüknek kenyerét ők áldozzák, azért szentek legyenek!

7 Parázna és megszeplősített asszonyt el ne vegyenek, se olyan asszonyt, aki elűzetett az ő férjétől, el ne vegyenek, mert a pap az ő Istenének van szentelve.

8 Te is szentnek tartsad őt, mert Istenednek kenyerét ő áldozza. Szent legyen azért előtted, mert szent vagyok én, az Úr, a ti megszentelőtök.

9 Hogyha valamely papnak leánya vetemedik paráznaságra, megszentségteleníti az ő atyját, azért tűzzel égettessék meg!

10 Aki pedig főpap az ő atyafiai között, akinek fejére töltötték a kenetnek olaját, és akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék, fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa,

11 és semmiféle holttesthez be ne menjen, atyjával és anyjával se fertőztesse meg magát!

12 És a szent helyből ki ne menjen, hogy az ő Istenének szent helyét meg ne szentségtelenítse, mert korona, az ő Istenének kenetolaja van őrajta. Én vagyok az Úr.

13 Hajadont vegyen feleségül! Ez 44,22

14 Özvegyet, elűzöttet, megszeplősítettet, paráznát, ilyeneket el ne vegyen, hanem hajadont vegyen feleségül az ő népe közül,

15 hogy meg ne fertőztesse az ő magzatát az ő népe között! Mert én, az Úr vagyok az ő megszentelője.

A papok hibátlanok legyenek

16 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

17 Szólj Áronnak, mondván: Ha lesz valaki a te magod közül az ő nemzetségükben, akiben fogyatkozás leend, ne áldozza áldozatul az ő Istenének kenyerét!

18 Mert senki sem áldozhat, akiben fogyatkozás van: vagy vak, vagy sánta, vagy csonka orrú, vagy hosszú tagú.

19 Sem az, aki törött lábú, vagy törött kezű,

20 vagy púpos, vagy törpe, vagy szemfájós, vagy viszketeges, vagy sömörgös, vagy aki megszakadott* .

21 Senki, akiben fogyatkozás van, elő ne álljon Áronnak, a papnak fiai közül, hogy tűzáldozatot vigyen fel az Úrnak! Fogyatkozás van őbenne, ne álljon elő, hogy megáldozza az ő Istenének kenyerét!

22 Az ő Istenének kenyeréből, a legszentségesebbikből és a szentségesből ehetik. 3Móz 24,9; 4Móz 18,9.10

23 Csak a függönyhöz be ne menjen, és az oltárhoz ne közelítsen, mert fogyatkozás van őbenne, hogy meg ne fertőztesse az én szent helyemet. Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük.

24 És elmondá Mózes Áronnak és az ő fiainak és Izráelnek, minden fiainak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában