3Mózes

23. fejezet

A nagy ünnepekről

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek! Ezek azok az én ünnepeim:

3 Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek! Az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken! 2Móz 20,9

4 Ezek az Úrnak ünnepei, szent gyülekezések napjai, amelyekre szabott idejükben kell összegyülekeznetek.

5 Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedikén este az Úrnak páskája.

6 E hónapnak tizenötödik napján pedig az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret!

7 Az első napon szent gyülekezéstek legyen, semmi robotmunkát ne végezzetek!

8 Hét napon át pedig tűzáldozatot áldozzatok az Úrnak, és a hetedik napon szent gyülekezéstek is legyen! Semmi robotmunkát ne végezzetek!

9 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

10 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, amelyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését, a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak!

11 Az pedig lóbálja meg a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek! A szombat után való napon lóbálja azt meg a pap!

12 Amely napon pedig meglóbáltatjátok a kévét, áldozzatok az Úrnak egy ép, esztendős bárányt egészen égő áldozatul!

13 Ahhoz pedig ételáldozatul két tized efa lánglisztet olajjal elegyítve tűzáldozatul az Úrnak kedves illatul, italáldozatul pedig egy hin bornak negyedrészét.

14 Új kenyeret pedig és pergelt búzaszemeket és zsenge kalászokat ne egyetek mind a napig, amíg be nem viszitek a ti Isteneteknek áldozatát! Örök rendtartás ez nemzetségről nemzetségre minden lakóhelyeteken.

Pünkösd

15 Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, hét hetet, egészek legyenek azok!

16 A hetedik hétre következő napig számláljatok ötven napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz!

17 A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel két meglóbálni való kenyeret! Két tized efa lisztlángból legyenek azok, kovásszal sütve zsengékül az Úrnak! 3Móz 7,13

18 A kenyérrel együtt pedig áldozzatok meg hét bárányt, épeket, esztendősöket és egy tulkot, fiatal bikát és két kost! Egészen égő áldozatul legyenek ezek az Úrnak, étel- és italáldozatukkal egyben! Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.

19 Készítsetek el egy kecskebakot is bűnért való áldozatul és két bárányt, esztendősöket hálaadó áldozatul!

20 És lóbálja meg azokat a pap a zsengékből való kenyérrel az Úr előtt való lóbálással a két báránnyal egyben! Szentek legyenek ezek az Úrnak a pap számára!

21 És gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon, szent gyülekezéstek legyen néktek, semmi robotmunkát ne végezzetek! Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint.

22 Mikor pedig földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd, a szegénynek és jövevénynek hagyd azokat! Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 3Móz 19,9; 5Móz 24,19

Újév

23 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

24 Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel! 4Móz 29,1-6

25 Semmi robotmunkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak!

Engesztelési ünnep

26 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

27 Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van. Szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak! 3Móz 16,29; 4Móz 29,7-11

28 Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt!

29 Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül!

30 És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül.

31 Semmi dolgot ne végezzetek! Örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre minden lakhelyeteken!

32 Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat! A hónap kilencedikének estéjén, egyik estétől a másik estéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket!

Sátoros ünnep

33 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

34 Szólj Izráel fiainak, mondván: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödikén a sátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig! 4Móz 29,12-40; 5Móz 16,13-15

35 Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robotmunkát ne végezzetek!

36 Hét napon áldozzatok az Úrnak tűzáldozatot, a nyolcadik napon pedig szent gyülekezéstek legyen, és újra tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak! Berekesztő ünnep ez, semmi robotmunkát ne végezzetek azon! Jn 7,37

37 Ezek az Úrnak ünnepei, amelyeken szent gyülekezésekre kell gyülekeznetek, hogy áldozzatok az Úrnak tűzáldozattal, egészen égő áldozattal, ételáldozattal, véres és italáldozattal; minden napét a maga napján,

38 az Úrnak szombatjain kívül, adományaitokon kívül, fogadásból és szabad akaratból való minden ajándékaitokon kívül, amelyeket adni szoktatok az Úrnak.

39 Ugyancsak a hetedik hónapnak tizenötödik napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek hét napig: az első napon nyugodalom napja és a nyolcadik napon is nyugodalom napja legyen!

40 És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját és patak mellett való fűzgallyakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt hét napig!

41 Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben hét napig! Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél! A hetedik hónapban ünnepeljétek azt!

42 Sátorokban lakjatok hét napig, minden bennszülött sátorokban lakjék Izráelben!

43 Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izráel fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

44 És szóla Mózes Izráel fiainak az Úrnak ünnepei felől.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában