MÓZES II. KÖNYVE

22. fejezet

Kártételekről szóló törvények

1 Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt, öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért! 2Sám 12,6

2 Ha házfölverésen* kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.

3 Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta, fizessen; ha nincs néki, adassék el tolvajságáért!

4 Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh, kétannyit fizessen érette!

5 Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, úgyhogy barmát elereszti, és az a más mezején legel, mezejének javából és szőlőjének javából fizesse meg a kárt!

6 Ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező; fizesse meg a kárt, aki a tüzet gyújtotta!

7 Ha valaki pénzt vagy edényeket ád felebarátjának megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából; ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétannyit!

8 Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák eleibe, hogy nem nyújtotta-é ki kezét az ő felebarátja vagyonára!

9 Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, amiről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a bírák eleibe menjen, és akit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen kétannyit az ő felebarátjának!

10 Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgyhogy senki sem látta;

11 az Úrra való esküvés legyen kettejük közt, hogy nem nyújtotta-é ki kezét felebarátja vagyonára! És ezt fogadja el annak ura, és az semmit se fizessen!

12 Ha pedig ellopták tőle: megfizesse az urának! 1Móz 31,39

13 Ha széttépetett, hozza el azt bizonyságul; a széttépettet nem fizeti meg.

14 Ha pedig valaki kölcsönkér az ő felebarátjától, és az megsérül vagy elhull urának távollétében, fizesse meg a kárt!

15 Ha ura vele van, nem fizet; ha bérbe adatott, bérébe megy.

16 Ha valaki hajadont csábít el, aki nincs eljegyezve, és vele hál, jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül! 5Móz 22,28.29

17 Ha annak atyja nem akarja azt néki adni, annyi pénzt adjon, amennyi a hajadonok jegyajándéka!

18 Varázsló asszonyt ne hagyj életben!

19 Aki barommal közösül, halállal lakoljon! 3Móz 18,23; 20,15

20 Aki isteneknek áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék! 5Móz 17,2-5

Emberiességi törvények

21 A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. 3Móz 19,33-34

22 Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg! Zak 7,10

23 Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását.

24 És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká.

25 Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek, aki veled van, ne légy hozzá olyan, mint a hitelező, ne vessetek reá uzsorát! 3Móz 25,35-37; Zsolt 15,5; Ez 18,8

26 Ha zálogba veszed a te felebarátod felső ruháját, naplemente előtt visszaadd azt néki, 5Móz 24,12.13

27 mert egyetlen takarója, testének ruhája az. Miben háljon? Bizony, ha énhozzám kiált, meghallgatom, mert én irgalmas vagyok.

28 A bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd! ApCsel 23,3-5

29 Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; fiaid elsőszülöttét nékem add! 2Móz 13,2.12

30 Hasonlóképpen cselekedjél ökröddel, juhoddal: hét napig legyen az ő anyjával, a nyolcadik napon nékem add azt! 3Móz 22,27

31 És szent emberek legyetek énelőttem! A mezőn széttépett húst meg ne egyétek, az ebnek vessétek azt! 3Móz 22,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában