5Mózes

12. fejezet

A bálványimádás kiirtása

1 Ezek a rendelések és a végzések, amelyeket meg kell tartanotok, azok szerint cselekedvén azon a földön, amelyet az Úr, a te atyáidnak Istene ad néked, hogy bírjad azt minden időben, amíg éltek a földön:

2 Pusztára pusztítsátok el mindazokat a helyeket, ahol azok a nemzetek, akiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon és minden zöldellő fa alatt! 2Móz 34,12-14

3 És rontsátok el azoknak oltárait, törjétek össze oszlopaikat, tűzzel égessétek meg berkeiket, és vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit, a nevüket is pusztítsátok ki arról a helyről! Bír 2,2

Az igaz istentisztelet helye és módja

4 Ne cselekedjetek így az Úrral, a ti Istenetekkel,

5 hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek minden ti törzsetek közül, hogy az ő nevét odahelyezze, és ott lakozzék, azt gyakoroljátok, és odamenjetek! 2Krón 7,12; 3Móz 17,3-4

6 És odavigyétek egészen égő áldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, kezeiteknek felemelt áldozatát, mind fogadásból, mind szabad akaratból való adományaitokat és a ti barmaitoknak és juhaitoknak első fajzását!

7 És ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és a ti házatok minden népe kezetek minden keresményének, amelyekkel megáld téged az Úr, a te Istened! 1Sám 1,3.9

8 Ne cselekedjetek ott mind aszerint, amint mi cselekszünk itt most, mindenik azt, ami jónak látszik néki,

9 mert még ez ideig nem mentetek be a nyugodalmas helyre és az örökségbe, amelyet az Úr, a te Istened ad néked. 2Móz 3,8

10 Mikor pedig átmentek a Jordánon, és lakozni fogtok azon a földön, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad néktek örökségül, és megnyugtat titeket minden ellenségetektől, akik körületek vannak, és bátorsággal fogtok lakozni,

11 akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek, hogy ott lakozzék az ő neve, odavigyetek mindent, amit én parancsolok néktek: egészen égő áldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket és kezeiteknek felemelt áldozatát és minden megkülönböztetett fogadástokat, amelyeket fogadtok az Úrnak. 1Kir 9,2.3

12 És örvendezzetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt mind ti, mind a ti fiaitok és leányaitok, mind a ti szolgáitok és szolgálóleányaitok, mind a lévita, aki a ti kapuitokon belül lészen, mert nincs néki része vagy öröksége tiveletek. 5Móz 16,11.14; 5Móz 10,8.9

13 Vigyázz, hogy a te egészen égő áldozataidat ne áldozzad minden helyen, amelyet meglátsz, 3Móz 17,5

14 hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égő áldozatidat, és ott cselekedjél mindent, amit én parancsolok néked!

15 Mindazáltal a te lelkednek teljes kívánsága szerint vághatsz barmot, és ehetel húst, minden te kapuidon belül az Úrnak, a te Istenednek áldásához képest, amelyet ad néked. Mind a tisztátalan, mind a tiszta eheti azt éppúgy, mint az őzet és a szarvast. 5Móz 15,22

16 Csakhogy a vért meg ne egyétek, a földre öntsd azt, mint a vizet! 1Móz 9,4; 3Móz 7,26.27

17 Nem eheted meg a te kapuidon belül sem gabonádnak, sem mustodnak, sem olajodnak tizedét, sem barmaidnak és juhaidnak első fajzását, sem semmi fogadási áldozatodat, amelyet fogadsz, sem szabad akarat szerint való adományaidat, sem a te kezednek felemelt áldozatát. 5Móz 14,22

18 Hanem az Úrnak, a te Istenednek színe előtt egyed azokat azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened: te és a te fiad, leányod, szolgád, szolgálóleányod és a lévita, aki a te kapuidon belül van! És örvendezzél az Úrnak, a te Istenednek színe előtt mindenben, amire kezedet veted! 5Móz 14,26

19 Vigyázz, hogy el ne hagyjad a lévitát, valameddig élsz a te földeden! 5Móz 14,27-29

20 Mikor az Úr, a te Istened kiszélesíti a te határodat, amiképpen ígérte vala néked, és ezt mondod: Húst ehetném! Mivelhogy a te lelked húst kíván enni, egyél húst a te lelkednek teljes kívánsága szerint! 1Móz 28,13.14; 2Móz 23,31

21 Ha messze van tőled a hely, amelyet az Úr, a te Istened választ, hogy odahelyezze az ő nevét, és leölsz, amint parancsoltam néked a te barmaidból és juhaidból, amelyeket az Úr ad majd néked, akkor egyél azokból a te kapuidban a te lelkednek teljes kívánsága szerint!

22 De amint az őzet és a szarvast eszik, úgy egyed azokat! A tisztátalan és a tiszta egyaránt ehetik abból.

23 Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed, mert a vér, az a lélek, azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed! 3Móz 17,11; 19,26

24 Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt, mint a vizet!

25 Meg ne egyed azt, hogy jól legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek is utánad, mivelhogy azt cselekszed, ami igaz az Úr szemei előtt!

26 De ha valamit megszentelsz a tiéidből, vagy fogadást teszesz, vedd fel, és vidd azt arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr! 3Móz 1,2.3; 3Móz 17,3.4

27 És az Úrnak, a te Istenednek oltárán áldozd meg a te egészen égő áldozataidat, azoknak húsát és vérét; egyéb áldozataidnak vérét azonban öntsd az Úrnak, a te Istenednek oltárára, a húsát pedig megeheted!

28 Vigyázz, és hallgasd meg mindezeket az igéket, amelyeket én parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod, néked és a te gyermekeidnek utánad mindörökké, mivelhogy azt cselekszed, ami jó és igaz az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt.

29 Mikor kiirtja előled az Úr, a te Istened a nemzeteket, akikhez bemégy, hogy bírjad őket, és bírni fogod őket, és lakozol majd az ő földjükön, 2Móz 3,8

30 vigyázz magadra, hogy őket követvén tőrbe ne essél, miután már kivesztek előled! És ne tudakozzál az ő isteneik felől, mondván: Miképpen tisztelik e nemzetek az ő isteneiket? Én is akképpen cselekszem. 5Móz 18,9-13; Józs 23,7.8

31 Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel, mert mindazt az utálatosságot, amit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel. Mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek. 2Kir 16,3; Zsolt 106,37

32 Mindazt, amit én parancsolok néktek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból! 5Móz 4,2; Péld 30,5.6; Jel 22,18.19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában