PÁL I. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

2. fejezet

Intés imádkozásra, főleg a felsőbbségért

1 Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Fil 4,6

2 királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Jer 29,7

3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,

4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.

5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

6 aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, Ésa 53,12

7 ami végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban. ApCsel 9,15; 13,2

8 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

9 Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, 1Pt 3,3-6

10 hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel! Ef 5,22

12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben! 1Kor 14,34; 1Móz 3,16

13 Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. 1Móz 2,7.22

14 És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett. 1Móz 3,1-6

15 Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. Zsid 12,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában