MÓZES II. KÖNYVE

12. fejezet

A húsvéti bárány elrendelése

1 Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén, mondván:

2 Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között!

3 Szóljatok Izráel egész gyülekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt!

4 Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz!

5 A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek!

6 És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete este!

7 És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára!

8 A húst pedig egyék meg azon éjjel tűzön sütve kovásztalan kenyérrel, és keserű füvekkel egyék meg azt!

9 Ne egyetek abból nyersen vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét lábszáraival és belsejével együtt!

10 És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg!

11 És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr páskája az.

12 Mert általmégyek Egyiptom földjén ezen éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.

13 És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét.

14 És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt!

15 Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret, még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.

16 Az első napon pedig szent gyűlésetek legyen, és a hetedik napon is szent gyűlésetek legyen; azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak ami eledelére való minden embernek, azt el lehet készítenetek!

17 Megtartsátok a kovásztalan kenyér ünnepét, mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Egyiptom földéről; tartsátok meg hát e napot nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint!

18 Az első hónapban a hónapnak tizennegyedik napján este egyetek kovásztalan kenyeret a hónap huszonegyedik napjának estéjéig! 3Móz 23,5

19 Hét napon át ne találtassék kovász a ti házaitokban, mert valaki kovászost ejéndik, az a lélek kiirtatik Izráel gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen.

20 Semmi kovászost ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek!

21 Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit, és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint, és öljétek meg a páskát! Zsid 11,28

22 És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, amely az edényben van; tiközületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig!

23 Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.

24 Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt magadnak és fiaidnak mindörökre!

25 És mikor bementek a földre, melyet az Úr ád néktek, amint megmondotta vala: akkor tartsátok meg ezt a szertartást!

26 Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?

27 Akkor mondjátok: Páskaáldozat ez az Úrnak, aki elment az Izráel fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.

28 És menének, és úgy cselekedének az Izráel fiai, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedének.

Tizedik csapás: az elsőszülöttek halála

29 Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül vala, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden első fajzását.

30 És fölkele a fáraó azon az éjszakán és mind az ő szolgái és egész Egyiptom, és lőn nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem vala, melyben halott ne lett volna.

31 És hívatá Mózest és Áront éjszaka, és monda: Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mind ti, mind Izráel fiai, és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondátok! 2Móz 11,1

32 Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, amint mondátok, és menjetek el, és áldjatok engem is! 2Móz 10,26

33 És az egyiptombeliek erősen rajta valának, hogy a népet mennél hamarább kiküldhessék az országból, mert azt mondják vala: mindnyájan meghalunk. 2Móz 6,1; 11,8

Megkezdődik a kivonulás

34 És a nép az ő tésztáját, minekelőtte megkelt volna, sütőteknőivel együtt ruhájába kötve, vállára veté.

35 Az Izráel fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének, és kérének az egyiptombeliektől ezüstedényeket és aranyedényeket meg ruhákat.

36 Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az egyiptombeliek előtt, hogy kérésükre hajlának, és kifoszták az egyiptombelieket. 2Móz 3,21; 11,2

37 És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszázezren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül. 4Móz 33,3

38 Sok elegy nép is méne fel velük, juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.

39 És sütének a tésztából, melyet Egyiptomból hoztak vala, kovásztalan pogácsákat, mert meg nem kelhet vala, mivelhogy kiűzetének Egyiptomból, és nem késhetének, s még eleséget sem készítének maguknak.

40 Az Izráel fiainak lakása pedig, amíg Egyiptomban laknak, négyszázharminc esztendő vala. Gal 3,17

41 És lőn a négyszázharminc esztendő végén, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Egyiptomnak földéről.

42 Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kihozta őket Egyiptom földéről, az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izráel minden fiai előtt nemzetségről nemzetségre.

A páska rendtartása

43 És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a páska rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból!

44 Akárkinek is pénzen vett szolgája akkor egyék abból, ha körülmetélted!

45 A zsellér és a béres ne egyék abból!

46 Egy házban egyék meg, a házból ki ne vígy a húsból, és csontot se törjetek össze abban! 4Móz 9,12; Jn 19,36

47 Izráel egész gyülekezete készítse azt!

48 És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körül minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte! Egy körülmetéletlen se egyék abból!

49 Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik!

50 És Izráel fiai mindnyájan megcselekedék, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedének.

51 Ugyanazon napon hozá ki az Úr az Izráel fiait Egyiptomnak földéről az ő seregeik szerint.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában