2Sámuel

24. fejezet

Dávid népszámlálásának büntetése a dögvész

1 Ismét felgerjede az Úrnak haragja Izráel ellen, és felingerlé Dávidot őellenük, ezt mondván: Eredj el, számláld meg Izráelt és Júdát! 1Krón 21,1

2 Monda azért Dávid Joábnak, az ő serege fővezérének: Menj el, járd be Izráelnek minden nemzetségeit Dántól fogva Beersebáig, és számláljátok meg a népet, hogy tudjam a népnek számát!

3 És monda Joáb a királynak: Sokasítsa meg az Úr, a te Istened a népet, s adjon még százannyit, mint amennyi most van, és lássák azt az én uramnak, a királynak szemei! De miért akarja ezt az én uram, a király? 5Móz 1,10.11; 1Móz 15,5

4 Azonban hatalmasabb volt a királynak szava a Joábénál és a többi főemberekénél. Kiméne azért Joáb és a többi vezérek a király elől, hogy megszámlálják a népet, az Izráelt.

5 És általkelének a Jordánon, és tábort járának Aroer város mellett jobb kéz felől Gád völgyében és Jáser mellett. Józs 13,9

6 Azután menének Gileádba és a Hodsi alföldére. Innét menének a Dán Jáán mellé és Sídon környékére.

7 Ezután menének a Tírusz erős városához és a hivveusoknak és kananeusoknak minden városaiba. Innét menének a Júdának dél felől való részére, Beersebába.

8 És mikor bejárták az egész országot, hazamenének Jeruzsálembe kilenc hónap és húsz nap múlva.

9 És beadá Joáb a megszámlált népnek számát a királynak: és Izráelben nyolcszázezer erős fegyverfogható férfi, és Júda nemzetségében ötszázezer férfiú vala. 4Móz 1,46; 26,51.62

10 Minekutána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebhedék az ő szíve, és monda Dávid az Úrnak: Igen vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, oh, Uram, vedd el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem! 2Sám 12,13

11 És mikor felkelt reggel Dávid, szóla az Úr Gád prófétának, aki Dávidnak látnoka vala, ezt mondván: 1Sám 22,5; 2Krón 29,25

12 Menj el, és szólj Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Három dolgot adok elődbe, válaszd egyiket magadnak ezek közül, hogy aszerint cselekedjem veled!

13 Elméne azért Gád Dávidhoz, és tudtára adá néki, és monda néki: Akarod-é, hogy hét esztendeig való éhség szálljon földedre? Vagy hogy három hónapig ellenségeid előtt bujdossál, és ellenséged kergessen téged? Vagy hogy három napig döghalál legyen országodban? Most gondold meg és lásd meg, micsoda választ vigyek annak, aki engem elküldött!

14 És monda Dávid Gádnak: Felette igen szorongattatom, de mégis, hadd essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem ember kezébe! 2Móz 20,6

15 Bocsáta annak okáért az Úr döghalált Izráelre, reggeltől fogva az elrendelt ideig, és meghalának a nép közül Dántól fogva Beersebáig, hetvenezer férfiak.

Áldozat Arauna szérűjén

16 És mikor felemelte kezét az angyal Jeruzsálem ellen is, hogy azt is elpusztítsa, megelégelé az Úr a veszedelmet, és monda az angyalnak, aki a népet öli vala: Elég immár, hagyd el! Az Úrnak angyala pedig vala a jebuzeus Arauna szérűje mellett. Jer 42,10; 2Krón 3,1

17 És szóla Dávid az Úrnak, mikor látta az angyalt, aki a népet vágja vala, és monda: Ímé, én vétkeztem és én cselekedtem hamisságot, de ezek a juhok ugyan mit cselekedtek? Kérlek, inkább forduljon a te kezed ellenem és az én atyámnak háznépe ellen!

18 Méne azért Gád Dávidhoz azon a napon, és monda néki: Eredj, menj el, és rakass oltárt az Úrnak a jebuzeus Araunának szérűjén!

19 És elméne Dávid Gádnak beszéde szerint, amint az Úr megparancsolta vala.

20 És feltekintvén Arauna, látá, hogy a király az ő szolgáival őhozzá megy. És Arauna kimenvén, meghajtá magát a király előtt arccal a föld felé. 1Krón 21,20.21; 2Sám 18,28

21 És monda Arauna: Mi az oka, hogy az én uram, a király az ő szolgájához jő? Felele Dávid: Azért, hogy megvegyem tőled e szérűt, és oltárt építsek ezen az Úrnak, hogy megszűnjék a csapás a nép között.

22 Monda Arauna Dávidnak: Vegye el hát az én uram, a király, és áldozza fel, ami néki tetszik! Ímhol vannak az ökrök az áldozathoz, a boronák és az ökrök szerszámai pedig fa helyett. 1Sám 6,14

23 Arauna mindezt, oh, király, a királynak adja. És monda Arauna a királynak: A te Urad, Istened engeszteltessék meg általad!

24 Monda pedig a király Araunának: Nem, hanem pénzen veszem meg tőled, mert nem akarok az Úrnak, az én Istenemnek ingyen való áldozatot áldozni. Megvevé azért Dávid azt a szérűt és az ökröket ötven ezüst sikluson.

25 És oltárt építe ott Dávid az Úrnak, és áldozék egészen égő és hálaáldozattal. És megkegyelmeze az Úr a földnek, és megszűnék a csapás Izráelben. 1Krón 21,26

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában