Ésaiás

55. fejezet

Meghívás az Isten kegyelmi szövetségébe

1 Oh, mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet! Jn 7,37; Ésa 41,17; Jel 22,17

2 Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben! Zsolt 36,9; 63,6

3 Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám! Hallgassatok, hogy éljen lelketek! És szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. 2Sám 7,16; Zsolt 89,29; ApCsel 13,34

4 Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.

5 Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.

6 Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van! Péld 8,17; 2Krón 15,4; Jer 29,13-14; Ésa 65,1

7 Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Ésa 56,1; Ez 33,11; Zsolt 103,3-5

Isten beszéde nem marad hatás nélkül

8 Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim – így szól az Úr. 4Móz 23,19; Zsolt 103,11

9 Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.

10 Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek,

11 így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Zsolt 65,11

12 Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok ujjongva énekelnek tielőttetek, és a mező minden fái tapsolnak. Ésa 35,2; Zsolt 98,8

13 A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogáncs helyett mirtusz nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, amely el nem töröltetik.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában