2Krónika

2. fejezet

Salamon szerződése Hirám tíruszi királlyal

1 Elvégezé Salamon magában, hogy az Úr nevének házat építene és magának királyi palotát.

2 És rendele Salamon hetvenezer férfit teherhordásra, nyolcvanezer férfit favágásra a hegyen, háromezer-hatszáz felügyelőt azokhoz.

3 És külde Salamon a tíruszbeli Hirám királyhoz, mondván: Amint az én atyámmal, Dáviddal cselekedtél, akinek küldöttél cédrusfákat, hogy építene magának házat, melyben laknék, 1Krón 14,1

4 úgy én az én Uram, Istenem nevének akarok házat építeni, hogy néki szenteljem, és abban füstölőszerekkel jó illatot gerjesszek, hogy folytonosan szent kenyerek álljanak előtte, s minden reggel és este égőáldozatot áldozzak szombatnapokon, az új holdnak napjain és az Úrnak, a mi Istenünknek szentelt ünnepeken, melyeket örökké kell cselekedniük az izráelitáknak. 2Móz 30,34-36; 2Móz 29,38-43; 3Móz 23,2-44

5 A ház pedig, amelyet építeni szándékozom, igen nagy lesz, mert a mi Istenünk nagyobb minden isteneknél. 1Krón 22,5

6 De kinek volna annyi ereje, hogy néki házat csinálhatna? Az ég és az egeknek egei őt be nem foghatják, s ki vagyok én is, hogy néki házat csinálhassak? Hanem hogy csak jó illatot tegyenek abban őelőtte. 2Krón 6,18

7 Most azért küldj hozzám tudós mesterembert, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, rézből, vasból, bíborból, karmazsinból és kék bíborból, aki tudjon metszéseket metszeni az én mesterembereimmel együtt, akik Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket az én atyám, Dávid szerzett! 1Krón 22,15

8 Annak felette küldj cédrusfákat, fenyőfákat és ébenfákat a Libánusról, mert tudom, hogy a te szolgáid tudják vágni a Libánusnak fáit. És ímé, az én szolgáim is a te szolgáiddal lesznek, 1Kir 5,8-11

9 hogy készítsenek nékem sok fát, mert a ház, amelyet építek, nagy és csudálatos lészen. 2Krón 3,3-17; 4,1-22

10 És ímé, a munkásoknak, a favágóknak, a te szolgáidnak adok húszezer véka cséplett búzát és húszezer véka árpát, húszezer bát bort és húszezer bát olajat.

11 Felele pedig Hírám, a Tírusz királya levélben, melyet külde Salamonnak: Mivelhogy az Úr szerette az ő népét, azért adott téged nékik királyul.

12 Ismét monda Hírám: Áldott az Úr, az Izráel Istene, aki mind a mennyet, mind a földet teremtette, aki ilyen bölcs, tudós, okos és értelmes fiat adott volt Dávid királynak, aki mind az Úrnak házat, mind magának királyi palotát akar építeni.

13 Ímé, küldöttem azért bölcs, tudós és értelmes férfit, aki az én atyámé, Húrámé volt.

14 A Dán nemzetségének leányai közül való asszony fiát (és az ő atyja Tírusz városából való), aki tud készíteni aranyból, ezüstből, rézből, vasból, kövekből, fákból, bíborból, kék bíborból, lenből és karmazsinból és mindenféle metszést metszeni és minden remekművet elkészíteni, amelyekkel megbízatik, a te tudós mesterembereiddel és az én uramnak, Dávid királynak, a te atyádnak tudós mestereivel egyben. 2Móz 31,2-6

15 Azért most, amely búzát, árpát, olajat és bort ígért az én uram, küldje el az ő szolgáinak!

16 Mi pedig a Libánuson vágunk fát, amennyire néked szükséged lesz, és elvisszük azokat szálakon a tengeren Joppéhoz, és te onnét vitessed Jeruzsálembe! ApCsel 10,32

17 Megszámláltata azért Salamon minden idegen férfit az Izráel földjén, az ő atyjának, Dávidnak megszámláltatása után, és találtatának százötvenháromezer-hatszázan. 1Krón 22,2

18 És választa azok közül hetvenezer teherhordót, favágásra pedig a hegyen nyolcvanezret; pallérokul,* akik a népet szorgalmaztatnák, rendele háromezer-hatszázat. 1Kir 5,15-16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában