2Királyok

19. fejezet

Ezékiás imádkozik. Ésaiás szabadulást ígér

1 Mikor pedig ezeket hallotta Ezékiás király, megszaggatta az ő ruháit, és zsákba öltözék, és bement az Úr házába. Ésa 37,1

2 És elküldte Eliákimot, a király házának gondviselőjét és Sebnát, az íródeákot és a papoknak véneit, akik zsákba öltöztek, Ésaiás prófétához, az Ámós fiához. Ésa 1,1

3 És mondának néki: Ezt mondja Ezékiás: E nap nyomorúságnak, szidalmazásnak és káromlásnak napja, mert a fiak a szülésre jutottak, de nincs erő szüléshez.

4 Netalán az Úr, a te Istened meghallotta Rabsakénak minden beszédit, akit elküldött az ő ura, Asszíria királya, hogy szidalommal illesse az élő Istent, és káromló beszédekkel, amelyeket az Úr, a te Istened meghallott. Könyörögj azért azokért, akik még megmaradtak! 2Kir 18,30-35

5 És elmenének az Ezékiás király szolgái Ésaiáshoz.

6 És monda nékik Ésaiás: Ezt mondjátok a ti uratoknak: Ezt mondja az Úr: Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem Asszíria királyának szolgái!

7 Ímé, én oly lelket adok belé, hogy hírt hallván, visszatér az ő földjére, és fegyverrel vágatom le őt az ő földjében. 2Kir 7,6.7

8 És mikor visszatért Rabsaké, Asszíria királyát Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta volt, hogy Lákisból elment. Józs 10,29

9 És hallván Tirháka felől, a szerecsen király felől, ezt mondván: Ímé, kijött, hogy hadakozzék teellened. Visszafordult, és követeket küldött Ezékiáshoz, ezt üzenvén: Ésa 37,9

10 Így szóljatok Ezékiásnak, a Júda királyának, mondván: Meg ne csaljon téged a te Istened, akiben bízol, ezt mondván: Nem adatik Asszíria királyának kezébe Jeruzsálem.

11 Ímé, hallottad, mit cselekedtek Asszíria királyai minden országokkal, elvesztvén azokat. És te megszabadulhatsz-é?

12 Vajon megszabadították-é a pogányok istenei azokat, akiket elvesztettek az én atyáim: Gózánt, Aránt, Résefet és az Eden fiait, akik Telasárban voltak?

13 Hol van Hámát királya, Arphád királya és Sefárvaim város királya? Héna és Hivva?

14 És elvevé Ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasá azt, és felment az Úr házába, és kiterjeszté azt Ezékiás az Úr előtt.

15 És imádkozék Ezékiás az Úr előtt, és monda: Uram, Izráel Istene! Aki a kerubok között lakol, te vagy egyedül e föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet. 2Móz 25,20-22

16 Hajtsd hozzám, Uram, a te füledet, és halld meg! Nyisd fel Uram, a te szemeidet, és lásd meg! És halld meg a Sénakhérib beszédét, aki ideküldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent!

17 Igaz, Uram, Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok országait.

18 És az ő isteneiket a tűzbe hányták, de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért vesztették el őket.

19 Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje e föld minden országa, hogy te, az Úr, vagy az egyetlen Isten.

20 Akkor elküldött Ésaiás, az Ámós fia Ezékiáshoz, ezt mondván: Azt mondja az Úr, Izráel Istene: A te könyörgésedet Asszíria királya, Sénakhérib felől, meghallgattam.

21 Ez az, amit az Úr őfelőle mondott: Megutál téged és megcsúfol téged Sionnak szűz leánya, utánad fejét hajtogatja Jeruzsálem leánya. 2Kir 18,23.30

22 Kit szidalmaztál, és kit gyaláztál? És ki ellen emelted fel a te szódat, vagy ki ellen emelted fel a te szemeidet a magasságba? Az Izráel szentje ellen!

23 Követeid által gúnyoltad az Urat, és mondád: Szekereim sokaságával meghágom a hegyek magasságait, a Libanon oldalait, és levágom magas cédrusait, legfelségesebb ciprusfáit, és bemegyek csúcsának lakóhelyébe, kertes erdejébe. Ésa 37,24

24 Ástam és ittam idegen vizeket, és kiszárítom lábaim talpával Egyiptom minden folyóvizét.

25 Avagy nem hallottad? Régen megcsináltam, ősidőktől elvégeztem ezt. Most csak véghezvittem, hogy puszta kőhalmokká döntsd össze az erős városokat,

26 és hogy a benne lakók erejükben megfogyatkozzanak, megrontassanak és megszégyenüljenek, és olyanok legyenek, mint a mező füve, fiatal paréj, a háztető füve és mint, a kalászhajtás előtt elszáradt gabona.

27 És ismerem a te ülésedet, és járásodat-kelésedet és ellenem való tombolásodat.

28 A te ellenem való tombolásodért és a te elbizakodásodért, amely felhatott füleimbe, az én karikámat orrodba vetem, és zabolámat szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen eljöttél. Ésa 37,29; 1Kir 20,28

29 Tenéked pedig, Ezékiás, legyen ez jeled: Ez esztendőben táplál a hulladék termése, a második esztendőben, ami magától terem, de a harmadik esztendőben már vettek és arattok, szőlőket plántáltok, és azok gyümölcsét eszitek.

30 És a Júda házából a kiszabadult és a megmaradt gyökeret ver alól, és gyümölcsöt terem felül.

31 Mert Jeruzsálemből fog származni a maradék, és a megszabadult a Sion hegyéről. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt. Ésa 9,7

32 Azért azt mondja az Úr Asszíria királya felől: Be nem jő e városba, és nyilat sem lő bele, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem ás mellette.

33 Azon az úton, amelyen jött, tér vissza, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr.

34 És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt énérettem és Dávidért, az én szolgámért. 1Kir 11,13

Az asszír sereg pusztulása. Sénakherib elvész

35 És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az asszíriabeli táborban száznyolcvanötezret, és mikor jó reggel felkeltek, ímé, mindenütt holttestek hevertek. Ésa 37,36

36 És elindult, és elment, és visszafordult Sénakhérib, Asszíria királya, és Ninivében maradt.

37 És lőn, mikor ő a Nisróknak, az ő Istenének templomában imádkozék, Adramélek és Sarézer, az ő fiai levágták őt fegyverrel, maguk pedig elszaladtak az Ararát földjébe, és az ő fia, Esárhaddon uralkodék helyette. Ésa 37,38

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában