5Mózes

13. fejezet

A hamis próféta büntetése

1 Mikor teközötted jövendőmondó vagy álomlátó támad, és jelt vagy csodát ad néked,

2 ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, amelyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat!

3 Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire vagy az efféle álomlátóra! Mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből? 5Móz 8,2.3; 1Kor 10,13

4 Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok!

5 Az a jövendőmondó pedig vagy álomlátó ölettessék meg, mert pártütést hirdetett az Úr ellen, a ti Istenetek ellen, aki kihozott titeket Egyiptom földjéből, és megszabadított téged a szolgaságnak házából, hogy elfordítson téged arról az útról, amelyet parancsolt néked az Úr, a te Istened, hogy azon járj. Gyomláld ki azért a gonoszt magad közül! 5Móz 18,20; Zak 13,3

A bálványimádásra csábító büntetése

6 Ha testvéred, a te anyádnak fia, vagy a te fiad, vagy leányod, vagy a kebleden lévő feleség, vagy lelki-testi barátod titkon csalogat, mondván: Nosza menjünk, és tiszteljünk idegen isteneket, akiket nem ismertetek sem te, sem atyáid

7 ama népek istenei közül, akik körültetek vannak, közel hozzád vagy távol tőled, a földnek egyik végétől a másik végéig,

8 ne engedj néki, és ne hallgass reá, ne nézz reá szánalommal, ne kíméld és ne rejtegesd őt!

9 Hanem megölvén megöljed őt, a te kezed legyen először rajta az ő megölésére, azután pedig az egész népnek keze! 5Móz 17,2-7

10 Kövekkel kövezd meg őt, hogy meghaljon, mert azon igyekezett, hogy elfordítson téged az Úrtól, a te Istenedtől, aki kihozott téged Egyiptomnak földjéből, a szolgaságnak házából!

11 És hallja meg az egész Izráel, és féljenek, és ne cselekedjenek többé ahhoz hasonló gonoszt teközötted! 5Móz 17,13

12 Ha valamelyikben a te városaid közül, amelyeket az Úr, a te Istened ad néked, hogy ott lakjál, ezt hallod mondani:

13 Emberek jöttek ki közüled, istentelenségnek fiai, és elfordítják városuk lakosait, mondván: Nosza, menjünk, és tiszteljünk idegen isteneket, akiket nem ismertetek,

14 akkor keress, kutass és szorgalmatosan tudakozódjál, és ha igaz, és bizonyos a dolog, és megtörtént az efféle utálatosság közötted,

15 hányd kard élére annak a városnak lakosait! Áldozd fel azt mindenestől, ami benne van; a barmát is kard élére hányd!

16 És ami préda van benne, hordd mind együvé az ő piacának közepére, és égesd meg a várost tűzzel és annak minden prédáját is teljes áldozatul az Úrnak, a te Istenednek; és legyen rom mindörökké, és soha többé fel ne építtessék!

17 Ne ragadjon semmi a te kezedhez abból az átokra valóból, hogy szűnjék meg az Úr haragjának búsulása, és könyörületes legyen hozzád, és könyörüljön rajtad, és megszaporítson téged, amiképpen megesküdt a te atyáidnak! 5Móz 7,25.26

18 Ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván minden ő parancsolatát, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy azt cselekedjed, ami igaz az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában